Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Стаття раніше не була опублікована і не надсилалася до розгляду редакціям інших журналів.
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

     

  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

Керівництво для авторів

Вимоги до наукової статті та її оформлення

Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті.

1.       Структура наукової статті:

o    Шифр УДК

o    Назва статті українською мовою

o    ПІБ автора (співавторів), установа

o    Анотація, ключові слова

o    Назва статті англійською мовою

o    ПІБ автора (співавторів), установа англійською мовою

o    Анотація, ключові слова англійською мовою

o    Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями

o    Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми

o    Мета статті

o    Виклад основного матеріалу

o    Висновки

o    Список використаних джерел не менше 10 позицій мовами оригіналу

o    References (транслітерація)

 

Увага!!!

Під час формування References просимо використовувати такі ресурси:
для траслітерації україномовного тексту 

для траслітерації російськомовного тексту 

References слід оформлювати за ДСТУ 8302:2015 і Міжнародним бібліографічним стандартом APA (American Psychological Association).


Після References розміщується довідка про автора (авторів) у такому форматі:

 Прізвище, ім’я, по батькові,

Науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, адреса установи

Цитування: бібліографічний опис статті для цитування (див. зразок оформлення статті).

Стаття надійшла: дата 

 

2. Оформлення наукової статті:

o    структурні частини статті виділяються жирним шрифтом;

o    посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими;

o    вторинне цитування не дозволяється;

o    у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;

o    таблиці, рисунки, графіки повинні бути пронумеровані та мати назву;

o    формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків.

УВАГА! Зразок наукової статті, оформленої відповідно до вимог.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись тільки для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.