Вплив інституту прези­дентства на формування державної мовної політики України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36030/2310-2837-4(99)-2020-57-68

Ключові слова:

державна мова, державна мовна політика, мовні відносини, мовне законодавство, мовна ситуація, президенти України

Анотація

У статті проаналізовано діяльність усіх президентів незалежної України та окреслено їхню роль у питаннях формування державної мовної політики у 1991–2020 рр. Охарактеризовано три ключових закони та конституційні положення, на основі яких відбувалося створення нормативно-правових актів у сфері функціонування державної та інших мов в Україні. Зроблено спробу узагальнити законодавчу базу цього періоду для розуміння напряму подальших досліджень щодо вдосконалення правового врегулювання мовного питання.

Біографія автора

Oleksandr Kantur, Національна академія державного управління при Президентові України

аспірант кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Посилання

Azhniuk, B. (2017). Movne zakonodavstvo i movne planuvannia v suchasnii Ukraini [Language Legislation and Language Planning in Modern Ukraine]. Movoznavstvo. Is. 4. P. 28–40 [in Ukrainian].

Analitychnyi ohliad «Stanovyshche ukrainskoi movy v Ukraini v 2012 rotsi» (2012) [Analytical review «The situation of the Ukrainian language in Ukraine in 2012»]. Retrieved from: https://prostirsvobody.org/news/0/460/

Besters-Dilger, Y. (2010). Ukrainska movna polityka z 1991 po 2009 rik: pohliad zzovni [Ukrainian language policy from 1991 to 2009: an outside view]. Mova i suspilstvo :

zbirnyk naukovykh prats. Lviv : VTs Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. Vup. 1. P. 88–94 [in Ukrainian].

Hoshovska, V. A. (2013). Movna polityka v Ukraini [Language policy in Ukraine]. Kyiv : NADU. P. 36 [in Ukrainian].

Hrytsenko, P. (2018). Ukrainska mova: derzhavna i derzhavotvorcha [Ukrainian Language: State and State-Building]. Ukrainskyi informatsiinyi prostir. Vup. 1.

P. 32–42 [in Ukrainian].

Dziuba, I. M. (1998). Internatsionalizm chy rusyfikatsiia? [Internationalism or Russification?]. Kyiv : Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia». P. 276 [in Ukrainian].

Dmytruk, N. (2013). Parady rehionalnykh mov zachepyly

rehioniv Ukrainy [Regional language parades affected 10 regions of Ukraine]. Ukrainskyi Tyzhden. January 21. Retrieved from: https://tyzhden.ua/News/72922

Yevsieieva, H. P. (2008). Movna polityka v zakonodavchomu prostori Ukrainy [Language Policy in the Legislative Space of Ukraine]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. Is. 2. P. 370–381 [in Ukrainian].

Zakonodavstvo Ukrainy: Baza danykh. (n.d.). [Legislation of Ukraine: Database.] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

Kiss, N. S. (2020). Movne pytannia v politychnii rytorytsi Ukrainy (na materiali prezydentskykh vyboriv 2019 roku) [The language Issue in the Political Rhetoric of Ukraine (on the Material of the 2019 Presidential Election)]. Ukrainska mova. Is. 1. P. 98–112 [in Ukrainian].

Konstytutsiine podannia 51 deputata shchodo konstytutsiinosti Zakonu Ukrainy «Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi» (2019, June 21) [Constitutional submission]. Constitutional Court of Ukraine. Retrieved from: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_4094_r.pdf

Kuts, O. M. (2004). Movna polityka v derzhavotvorchykh protsesakh Ukrainy [Language policy in the state-building processes of Ukraine]. Kharkiv : V.N. Karazin KhNU. P. 180 [in Ukrainian].

Lytvynenko, O. (2018). Pro napriamy vdoskonalennia movnoho zakonodavstva Ukrainy. Analitychna zapyska [Directions of Improvement of the Language Legislation of Ukraine. Analytical note]. Retrieved from: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/pro-napryami-vdoskonalennya-movnogo-zakonodavstva-ukraini

Lopushynskyi, I. P. (2012). Derzhavna movna polityka v Ukraini: suchasni realii ta perspektyvy [State Language Policy in Ukraine: Modern Realities and Prospects]. Naukovi pratsi. Derzhavne upravlinnia. Vyp. 182.

Vol. 194. P. 20–25 [in Ukrainian].

Marusyk, T. (2015). Derzhavna movna polityka v Ukraini ostannoho desiatylittia [State Language Policy in Ukraine in the Last Decade]. Universum. Retrieved from: http://universum.lviv.ua/journal/2015/2/marusyk.htm

Masenko, L. (2019). Movna polityka Ukrainy u 2017–2019 rokakh [Language Policy of Ukraine in 2017–2019]. Ukrainska mova. Is. 9. P. 40–51 [in Ukrainian].

Masenko, L. (2018). Movnyi konflikt v Ukraini: Shliakhy rozviazannia [Language Conflict in Ukraine: Ways to Resolve]. Ukrainska mova. Is. 2. P. 20–35 [in Ukrainian].

Masenko, L. (2010). Narysy z sotsiolinhvistyky [Sociolinguistics Essays]. Kyiv : Vydavnychyi dim «Kyievo-

Mohylianska akademiia». P. 243 [in Ukrainian].

Natsionalnyi sklad URSR (za danymy perepysu naselennia SRSR 1989 roku) (1989) [National composition of the USSR (according to the 1989 census of the USSR)]. Retrieved from: http://likbez.org.ua/ua/census-1989-ussr.html

Pohribnyi, A. (2003). Svitovyi movnyi dosvid ta ukrainski realii [World Language Experience and Ukrainian Realities]. Kyiv : Medobory. P. 72 [in Ukrainian].

Ponomariv, O. (1990). Koly zh skresne kryha? Ukrainska mova na ridnii zemli [When will the ice break? Ukrainian language in the native land]. Kyiv. Is. 1.

P. 140 [in Ukrainian].

Prystupenko, T. (2018). Movna polityka Ukrainy: retrospektyvnyi ohliad za chasy nezalezhnosti derzhavy [Language Policy of Ukraine: a Retrospective Review Since the Independence of the State]. Obraz. Vup. 1. P. 6–18 [in Ukrainian].

Pro vyznannia takym, shcho vtratyv chynnist, Zakonu Ukrainy «Pro zasady derzhavnoi movnoi polityky»: Proiekt Zakonu Ukrainy (2012, December 29)

Is. 1190 [On recognizing the Law of Ukraine «On the Principles of State Language Policy»: Draft Law]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45291

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo movy audiovizualnykh (elektronnykh) zasobiv masovoi informatsii : Zakon Ukrainy vid 23.05.2017. Is. 1054-VII [On Amendments to Certain Laws of Ukraine Concerning the Language of Audiovisual (Electronic) Mass Media: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2054-19#Text

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo chastky muzychnykh tvoriv derzhavnoiu movoiu u prohramakh teleradioorhanizatsii : Zakon Ukrainy vid 16.06.2016 № 1421-VIII) [On Amendments to Certain Laws of Ukraine Concerning the Share of Musical Works in the State Language in the Programs of Television and Radio Organizations : Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1421-VIII#Text

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo navchannia derzhavoiu movoiu v zakladakh osvity : Proiekt Zakonu vid 31.10.2019, № 2362 [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning State Language Teaching in Educational Institutions : Draft Law]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67249

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro osvitu» shchodo zabezpechennia zakhystu movnykh prav natsionalnykh menshyn : Proiekt Zakonu vid 29.08.2019 № 1125 [On Amendments to the Law of Ukraine «On Education» to Ensure the Protection of the Language Rights of National Minorities : Draft Law]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66407

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro osvitu» :

Proiekt Zakonu vid 18.02.2020 № 3077-1 [On Amendments to the Law of Ukraine «On Education»: Draft Law]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68175

Pro vnesennia zmin do Rehlamentu Verkhovnoi Rady Ukrainy (shchodo movy roboty) : Proiekt Zakonu vid 18.02.2020 № 3084 [On Amendments to the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine (Regarding the Language of Work) : Draft Law]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68176

Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi : Zakon Ukrainy vid 25.04.2019

№ 2704-VII [On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language : Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19/ed20190425#Text

Pro zasady derzhavnoi movnoi polityky : Zakon Ukrai­ny vid 03.07.2012 № 5029-VI [On the Principles of State Language Policy : Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/ed20120703#Text

Pro informatsiiu : Zakon Ukrainy vid 02.10.1992

№ 2658-XII [On Information : Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed19921002#Text

Pro kinematohrafiiu : Zakon Ukrainy vid 13.01.1998

№ 9/98-ВР [On Cinematography : Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-вр/ed19980113#Text

Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16.10.1998 № 422/96-ВР [On the Constitutional Court of Ukraine : Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр/ed19961016#Text

Pro Kontseptsiiu derzhavnoi movnoi polityky : Zakon Ukrainy vid 15.02.2010 № 161/2010 [On the Concept of State Language Policy: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161/2010

Pro movy v Ukraini : Proiekt Zakonu vid 07.09.2010 № 1015-3 [On Languages in Ukraine : Draft Law]. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF0S703A.html

Pro movy v Ukraini : Proiekt Zakonu vid 29.08.2019 № 1103 [On Languages in Ukraine : Draft Law]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66371

Pro movy v Ukrainskii RSR : Zakon Ukrainskoi RSR vid 28.10.1989 № 8312-ХІ [On Languages in the Ukrainian SSR : Law of the Ukrainian SSR]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8312-11/ed19891028#Text

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII (2017, September 05) [On Education : Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Pro Radu z pytan movnoi polityky : Ukaz Prezydenta Ukrai­ny vid 24.02.1997 № 164/97 (1997, February 24) [On the Council for Language Policy : Decree of the President of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164/97#Text

Radevych-Vynnytskyi, Y. (1997). Ukraina: vid movy do natsii [Ukraine: from Language to Nation.]. Drohobych :

Vydavnycha firma «Vidrodzhennia». P. 360 [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 14.12.2019, № v010p710-99 [Decision of the Constitutional Court of Ukraine № v010p710-99]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99#Text

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 18.02.2018 № v002p710-18 [Decision of the Constitutional Court of Ukraine № v002p710-18]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-18#n55

Rozghliad spravy shchodo konstytutsiinosti Zakonu Ukrainy «Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi» (2020, July 07). [Consideration of the case on the constitutionality of the Law of Ukraine «On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language»]. Constitutional Court of Ukraine. Retrieved from: http://www.ccu.gov.ua/novyna/rozglyad-spravy-shchodo-konstytuciynosti-zakonu-ukrayiny-pro-zabezpechennya-funkcionuvannya

Serhieieva, O. (2007). Konstytutsiino-pravovi zasady rehuliuvannia movnykh vidnosyn v Ukraini (1991–

rr.) [Constitutional and Legal Principles of Regulation of Language Relations in Ukraine (1991–2006)]. Derzhavne budivnytstvo. Is. 1. Retrieved from: http://www.nbuv.ua/e-book/db/2007-1-1/doc/4/07.pdf

Universal natsionalnoi yednosti (2006, August 03). [Universal of National Unity]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0010100-06#Text

Shchur, M., & Horbatenko, S. (2020). Maizhe 200 tysiach uchniv pereishly na ukrainsku, i tse nezvorotno – movnyi ombudsmen [Almost 200,000 students have switched to Ukrainian, and this is irreversibly – Language Ombudsman]. Radio Svoboda. Retrieved from: https://www.radiosvoboda.org/a/mayzhe-200-tysyach-uchniv-pereyshly-na-ukrayins`ku-i-tse-nezvorotn`o-movnyy-ombudsmen/30817619.html

Opinion on the Law on Supporting the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language Adopted by the Venice Commission at its 121st Plenary Session (2019, December 6–7). Venice Commission. Retrieved from: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e

Opinion on the Provisions of the Law on Education of 5 september 2017 Which Concern the Use of the State Language and Minority and Other Languages in Education Adopted by the Venice Commission at its 113th Plenary Session (2017, December 8–9). Venice Commission. Retrieved from: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)030-e

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-16

Номер

Розділ

Статті