Сутність, зміст та характеристики механізму здійснення контролю за використанням публічних фінансів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36030/2310-2837-4(99)-2020-48-56

Ключові слова:

механізм здійснення контролю, публічні фінанси, контроль, використання публічних фінансів

Анотація

У статті розглянуто зміст термінів «механізм здійснення контролю», «публічні фінанси», «використання
публічних фінансів», «контроль за використанням», «контроль за публічними фінансами» та запропоновано авторські поняття. Узагальнено та систематизовано на теоретичному рівні основні змістові складові та якісні характеристики механізму контролю за використанням публічних фінансів. На основі проведеного аналізу запропоновано враховувати у відповідних нормативно-правових документах та в організаційній діяльності окремі елементи механізму контролю за використанням публічних фінансів.

Біографія автора

Dmytro Laposha, Національна академія державного управління при Президентові України

аспірант кафедри економічної політики та врядування

Посилання

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy /

[holov. red. V. T. Busel]. Kyiv ; Irpin : Perun, 2005.

s.

Bobrovska, O. Yu. (2015). Mekhanizmy upravlinnia ekonomichnym rozvytkom rehioniv. Derzhavna ekonomichna polityka rehionalnoho rozvytku : zb. nauk. pr. zaochn. konf. Kharkiv : KharRI NADU.

Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia /

uklad. : Yu. P. Surmin, V. D. Bakumenko, A. M. Mykh-­

­nenko et al. ; za red. Yu.V. Kovbasiuka, V. P. Troshchynskoho, Yu. P. Surmina. 2010. Kyiv : NADU. 820 s.

Rudnitska, R. M. (2005). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia: sutnist i zmist. Lviv : LRIDU NADU, 28 s. [in Ukrainian].

Atamanchuk, H. V. (1997). Teoryia hosudarstvennoho upravlenyia : kurs lektsyi. M. : Yuryd. lyt. S. 38 [in Russian].

Amosov, O. Yu. (2001). Peretvorennia mekhanizmiv derzhavnoho rehuliuvannia ekonomichnoho rozvytku. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia :

zb. nauk. pr. : u 2 ch. Kharkiv : KharRI NADU, Ch. 2.

P. 10–16 [in Ukrainian].

Derzhavne upravlinnia : slovnyk-dovidnyk / Uklad.:

V. D. Bakumenko (ker. tvorch. kol.), D. O. Beznosenko, I. M. Varzar et al. ; za zah. red. V. M. Kniazieva,

V. D. Bakumenka (eds) ; Ukr. Akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy ; In-t probl. derzh. upr. ta mistsevoho samovriaduvannia. Kyiv : Vyd-vo UADU, 2002. 228 p. [in Ukrainian].

Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy : u 7 t. / AN URSR instytut movoznavstva im. O. O. Potebni ; redkol.

O. S. Melnychuk (holovnyi red.) et al. Kyiv : Naukova dumka, 1985. Vol. 2. 572 p. [in Ukrainian].

Shevchuk, O. A. (2014). Derzhavnyi finansovyi kontrol v Ukraini: teoriia, metodolohiia, praktyka : avtoreferat dys. … d-ra ekon. nauk : 08.00.08 ; Un-t bankivskoi spravy Nats. banku Ukrainy. Kyiv. 44 p. [in Ukrainian].

Usach, B. F. (2001). Kontrol i reviziia: pidruch. [3-tie vyd., pererobl. i dopov.] Kyiv : Znannia–Pres. 253 p. [in Ukrainian].

Yurydycheskyi slovar / pod red. S. N. Bratusia. M. : Hosudarstvennoe yzdatelstvo iurydycheskoi lyt., 1953. 781 p. [in Russian].

Populiarna yurydychna entsyklopediia / za red. I. S. Chyzha. Kyiv : Yurinkom Inter, 2003. P. 527 [in Ukrainian].

Slovar sovremennыkh эkonomycheskykh y pravovыkh termynov / pod red. V. S. Koshenkova, V. N. Shylova. Minsk : Amalfeia, 2002. 816 p.

Hutsalenko, L. V. Kontrol v systemi upravlinnia. Oblik i finansy. Is. 1 (83). 2019. P. 6 [in Ukrainian].

Kireitsev, H. H. (2009). Rehuliuvannia rozvytku bukhhalterskoho obliku v silskomu hospodarstvi : naukova dopovid na mizh nar. nauk.-prakt. konf. Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnich. Un-tu,

–25 veresnia 2009 roku. Kamianets-Podilskyi. 28 p. [in Ukrainian].

Butynets, T. A. (2011). Klasyfikatsiia hospodarskoho kontroliu: mif chy realnist? Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. Zhytomyr : ZhDTU. Is. 1 (55).

P. 12–17 [in Ukrainian].

Derii, V. A. (2009). Vytraty i dokhody pidpryiemstv u systemi obliku ta kontroliu : monohrafiia. Ternopil : TNEU, Ekonomichna dumka. 272 p. [in Ukrainian].

Nalyvaiko, T. V. (2010). Hromadskyi kontrol v Ukraini yak instytut hromadianskoho suspilstva: teoretyko-pravovyi aspekt : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 – Teoriia ta istoriia derzhavy i prava ; istoriia politychnykh i pravovykh uchen. Lviv. 18 p. [in Ukrainian].

Pikhotskyi, V. F. (2015). Systema derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini: kontseptualni zasady teorii ta praktyky : dys. ... d-ra ekon. nauk : 08.00.08. Lviv. nats. un-t im. I. Franka. Lviv. 40 p. [in Ukrainian].

Sushynskyi, O. I. (2002). Kontrol u sferi publichnoi vlady: teoretyko-metodolohichni ta orhanizatsiino-pravovi aspekty: monohrafiia. Lviv : LRIDU UADU. 467 p. [in Ukrainian].

Meskon, M. Kh., Albert, M., Khedoury, F. (2002). Osnovы menedzhmenta ; per. s anhl. M. : Delo, 704 p. [in Russian].

Pismachenko, L. M. (2008). Kontrolinh v orhanakh derzhavnoi vlady y orhanakh mistsevoho samovriaduvannia : Navch. posib. Kyiv : NADU. 81 p. [in Ukrainian].

Bordeniuk, V. I. (2007). Mistseve samovriaduvannia ta derzhavne upravlinnia: konstytutsiino-pravovi osnovy spivvidnoshennia ta vzaiemodii : monohrafiia. Kyiv : Parlam. vyd-vo. 576 p. [in Ukrainian].

Vykonavcha vlada i administratyvne pravo / za zah. red. V. B. Averianova (eds). Kyiv : In Yure, 2002. 668 p. [in Ukrainian].

Andriiko, O. F. (1993). Derzhavnyi kontrol i tendentsii yoho rozvytku v umovakh rynkovykh vidnosyn. Pravova derzhava. Is. 4. P. 49–53 [in Ukrainian].

Dikan, L. V. et al. (2009). Finansovyi kontrol: teoriia ta metodolohiia : monohrafiia. Kharkiv : KhNEU. 92 p. [in Ukrainian].

Shevchuk, O. A. (2011). Derzhavnyi finansovyi kontrol: naukova paradyhma. Visnyk Kyiv. natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Is. 1. P. 41–50 [in Ukrainian].

Limska deklaratsiia kerivnykh pryntsypiv kontroliu, pryiniata IX Konhresom Mizhnarodnoi orhanizatsii vyshchykh kontrolnykh orhaniv (INTOSAI) v 1977 rotsi. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/604_001

Karlin, M. I. (2015). Mistsevi platezhi v systemi publichnykh finansiv Ukrainy. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Is. 28. P. 112 [in Ukrainian].

Pro vidkrytist vykorystannia publichnykh koshtiv : Zakon Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19

Nechai, A. A. (2004). Problemy pravovoho rehuliuvannia publichnykh finansiv ta publichnykh vydatkiv : monohrafiia. Chernivtsi : Ruta. P. 56 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-16

Номер

Розділ

Статті