Визначення та розвиток загальнометодологічних концептів державного управління у дослідженнях українських вчених

Автор(и)

  • Valery Bakumenko Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

DOI:

https://doi.org/10.36030/2310-2837-4(99)-2020-5-12

Ключові слова:

визначення, державне управління, загальнометодологічні концепти, розвиток, українські вчені

Анотація

Мета статті – визначення загальних методологічних ідей (концептів), що творять сенс науки державного управління. У статті виділено 10 таких концептів. Перший концепт – це системність розвитку методології, другий – об’єктивізація управління, третій – формування професійної національної мови, четвертий –
креативність управління, п’ятий – забезпечення самоорганізаційної спроможності, шостий – забезпечення стабільності державного управління, сьомий – адекватна реакція на суспільні трансформації, восьмий –
експертно-аналітичне забезпечення досліджень, дев’ятий – наукометричний, десятий – трансформація у сферу публічного управління. Обґрунтовано, що реалізація цих концептів дає змогу розвивати науку державного управління на засадах системності, об’єктивності, стабільності, креативності, пріоритетності, перспективності, самоорганізаційної спроможності, експертної обґрунтованості, наукометричності, контрольованості, утвердження національної професійної мови, трансформації у світове наукове поле.

Біографія автора

Valery Bakumenko, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту

Посилання

Shemshuchenko, Yu. S. (2019). Akademichni naukovi shkoly v haluzi derzhavoznavstva i pravoznavstva. Do 70-richchia vid chasu zasnuvannia Instytutu derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy [Academic scientific schools in political science and jurisprudence. To the 70th anniversary of the founding of the V. M. Koretsky Institute of State and Law]. Visn. NAN Ukrainy. № 4. Р. 83–92 [in Ukrainian].

Kontsept. Vikipediia. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE% D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82

Bakumenko, V., Kniaziev, V., Surmin, Yu. (2003). Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia: problemy stanovlennia ta podalshoho rozvytku [Public administration methodology: problems of formation and further development]. Visn. UADU. № 2. Р. 11–27 [in Ukrainian].

Atamanchuk, H. V. (1997). Teoryia hosudarstvennoho upravlenyia. Kurs lektsyi [Theory of public administration]. M. : Yuryd. lyt. Р. 174 [in Russian].

Derzhavne upravlinnia: filosofski, svitohliadni ta metodolohichni problemy [Public administration: philosophical, ideological and methodological problems] : monohrafiia / kol. avt.; za red. V. M. Kniazieva. Kyiv : NADU ; Milenium, 2003. 320 р. [in Ukrainian].

Luhovyi, V. I., Kniaziev, V. M, Bakumenko, V. D. (2005). Zakonomirnosti, pryntsypy ta faktory vyboru u naukovomu piznanni protsesiv derzhavotvorennia [Regularities, principles and factors of choice in scientific knowledge of state-building processes]. Derzhavne upravlinnia v Ukraini: realii ta perspektyvy : zb. nauk. pr. Kyiv : NADU. Р. 7–21 [in Ukrainian].

Tron, V. P. (1995). Stratehiia proryvu [Breakthrough strategy] :

monohrafiia. Kyiv : UADU. Р. 17, 111, 112, 136, 206 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy – Osnovnyi Zakon suspilstva, derzhavy, liudyny: naukovo-metodychni rekomendatsii [The Constitution of Ukraine – the Basic Law of society, state, hyman: scientific and methodical recommendations] / kol. avt. ; pid ker. prof. I. F. Nadolnoho. Kyiv : UADU, 1998. Р. 11–43 [in Ukrainian].

Derzhavne upravlinnia [Public administration] : pidruchnyk : u 2 t. / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy ; red. kol. : Yu. V. Kovbasiuk (holova);

K. O. Vashchenko, Yu. P. Surmin ta in. Kyiv ; Dnipropetrovsk : NADU, 2012. T. 1. 564 р. [in Ukrainian].

Derzhavne upravlinnia [Public administration] : pidruchnyk :

u 2 t. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy ;

red. kol. : Yu. V. Kovbasiuk (holova); K. O. Vashchenko, Yu. P. Surmin ta in. Kyiv ; Dnipropetrovsk : NADU, 2013. T. 2. 324 р. [in Ukrainian].

Bakumenko, V. D., Kravchenko, S. O., Rudenko, O. M. (2013). Pidkhody ta modeli kreatyvnoho derzhavnoho upravlinnia [Approaches and models of creative public administration] :

monohrafiia. Kyiv : AMU. 325 р. [in Ukrainian].

Khachaturian, Kh. V. (2005). Innovatsii v derzhavnomu upravlinni [Innovations of public administration] : monohrafiia. Kyiv : NADU. 252 р. [in Ukrainian].

Popov S. A. (2015) Novovvedennia v systemi orhaniv publichnoi vlady: stratehichnyi pidkhid [Innovations in public authorities system: a strategic approach]. Dysertatsiia d-ra nauk z derzh. upr. : 25.00.02 / Akad. munitsyp. upr., Kyiv. 360 р. [in Ukrainian].

Synerhetychni zasady derzhavnoho upravlinnia v umovakh reform [Synergetic principles of public administration in the context of reforms] : monohrafiia / S. M. Serohin ta in. Dnipropetrovsk : DRIDU NADU, 2007. 194 р. [in Ukrainian].

Cherleniak, I. I. (2010). Synerhetychni modeli optymizatsii systemy derzhavnoho upravlinnia [Synergetic mo­dels of public administration system optimization] : monohrafiia. Uzhhorod : Lira. 656 р. [in Ukrainian].

Pysmennyi, I. V. (2012) Synerhetychnyi potentsial publichnoho upravlinnia v umovakh suspilnykh transformatsii [Synergetic potential of public administration in social transformations conditions] : monohrafiia. Dnipropetrovsk : DRIDU NADU. 271 р. [in Ukrainian].

Cherviakova, O. V. (2015). Mekhanizmy transformatsii derzhavnoho upravlinnia v umovakh suspilnykh zmin [Mechanisms of public administration transformation in the conditions of social changes] : monohrafiia. Kyiv :

TOV «NVP» “Interservis”». Р. 109–112; 121–126 [in Ukrainian].

Rodchenko, I. Yu. (2018). Rozvytok mekhanizmiv samovporiadkuvannia v systemi derzhavnoho upravlinnia : avtoref. dys. ... kand. nauk z derzh. upr. :

00.02 / Mizhrehion. Akad. upr. personalom. Kyiv.

р. [in Ukrainian].

Rudenko, O. M. (2010). Teoriia suspilnoi stabilnosti v derzhavnomu upravlinni [The theory of social stability in public administration] : monohrafiia. Kyiv : NAKKKiM. 304 р. [in Ukrainian].

Heiets, V. M. (2011) Derzhavne upravlinnia v umovakh svitovoi kryzy systemnoho kharakteru : kontekst zmin [Public administration in a global crisis of a systemic nature: the context of change]. Visnyk Publichnoi sluzhby Ukrainy. № 2. Р. 30–43.

Bakumenko, V. D., Cherviakova, O. V. (2012). Vydilennia ta kharakterystyka zahalnykh transformatsiinykh tendentsii derzhavnoho upravlinnia v umovakh suspilnykh zmin [Isolation and characterization of general transformational tendencies of public administration in the conditions of social changes] Naukovi rozvidky z publichnoho ta munitsypalnoho upravlinnia. 2012. № 2 (4). Р. 5–12 [in Ukrainian].

Ekspertna analityka rozvytku mekhanizmiv publichnoho upravlinnia: vyperedzhaiuche upravlinnia, rehionalnyi forsait, pryrist znan [Expert analysis of public administration development mechanisms: advanced management, regional foresight, knowledge growth] :

monohrafiia / za zah. red. V. D. Bakumenka.

O. O. Krasnorutskoho. Kharkiv : OOO «Dysa Plius», 2019. 138 р. [in Ukrainian].

Teleshun, S. O., Somin, S. V., Tytarenko, O. R., Reitero­vych I. V., Vyrovyi, S. I. (2008). Politychna analityka v systemi publichnoho upravlinnia [Political analytic in public administration system]. Kyiv : NADU. 284 р. [in Ukrainian].

Bakumenko, V. D. (2020). Tendentsii dysertatsiinykh doslidzhen z derzhavnoho upravlinnia u 2015 [Trends in public administration thesis in 2015–2019 rokakh]. Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok. № 6.

P. 706–731 [in Ukrainian].

Bakumenko, V. D., Krasnorutskyi, O. O., Tsedik, M. H. (2019). Formuvannia systemy bazovykh znan u haluzi publichnoho upravlinnia ta administruvannia [Formation of basic knowledge system in public administration] :

zbirnyk nauk. pr. NADU. Is. 1. Р. 5–11 [in Ukrainian].

Publichne upravlinnia ta administruvannia [Public administration and management] : pidruchnyk / uklad.

V. D. Bakumenko, O. O. Krasnorutskyi,

O. S. Bielousova, O. V. Dudnyk ta in. ; za zah. red.

V. D. Bakumenka, O. O. Krasnorutskoho. Kharkiv :

KhNTUSH. 270 р. [in Ukrainian].

Publichne upravlinnia : terminolohichnyi slovnyk (2018) [Public administration] / uklad. : V. S. Kuibida, M. M. Bilynska, O. M. Petroie ta in. ; za zah. red. V. S. Kuibidy, M. M. Bi­lynskoi, O. M. Petroie. Kyiv : NADU. 224 р. [in Ukrainian].

Publichne upravlinnia ta administruvannia : slovnyk-dovidnyk (2016) [Public administration and management] / ukladachi : O. M. Rudenko, O. V. Shershnova, V. D. Bakumenko, N. V. Filipova, N. V. Tkalenko. Kyiv : Kondor. 178 р. [in Ukrainian].

Rozvytok publichnoho upravlinnia v Ukraini : teoretychni, metodolohichni ta praktychni aspekty (2018) [Development of public administration in Ukraine: theoretical, methodological and practical aspects] : monohrafiia / kol. avt. : V. H. Hornyk, S. O. Kravchenko, V. D. Bakumenko ta in. ; za red. V. H. Hornyka, S. O. Kravchenka. Kyiv : UkrSICh. 354 р. [in Ukrainian].

Osoblyvosti publichnoho upravlinnia (2016) [Peculiarities of public administration] : navchalnyi posibnyk / V. D. Ba­kumenko, I. S. Bondar, V. H. Hornyk, V. V. Shpachuk. Kyiv : Lira-K. 166 р. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-16

Номер

Розділ

Статті