DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-3(98)-2020-86-93

Культура спілкування як основа ефективної людської взаємодії та прогресивного розвитку суспільств

Marija Piren, Olha Petroye, Valentyna Balakhtar

Анотація


У статті по-новому, з позицій людиноцентризму осмислено проблеми культури спілкування як важливого суспільно-політичного феномену людської взаємодії, базованого на духовно-наукових засадах про зміни мислення, дії, ролі суспільного діалогу, прийняття рішень щодо економічних реалій сьогодення, які досягли критичної межі – складних суспільно-екологічних аномалій. Обґрунтовано, що високий рівень культури спілкування зможе привести до серйозного осмислення і прийняття інтелектуально-фахових рішень щодо розв’язання соціально-політичних та економічних проблем людства.

Ключові слова


людиноцентризм; культура спілкування; інтелект; духовність; відповідальність; суспільство; гуманізм; управлінські рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko, V. P. (2015). Svitanok Yevropy: problemy formuvannia novoho vchytelia dlia obiednanoi Yevropy ХХІ stolittia [The Dawn of Europe: The Problems of Forming a New Teacher for a 21st Century United Europe]. Kyiv : Znannia Ukrainy. 1099 p. [in Ukrainian].

Balakhtar, V. V. (2015). Sotsialno-psykholohichnyi treninh i manipuliatsiia : navch.-metod. posib. [Socio-psychological training and manipulation]. Cheremosh. 432 p. [in Ukrainian].

Balakhtar, V. V. (2018). Psykholohiia osobystosti fakhivtsia z sotsialnoi roboty : monohrafiia [Psychology of the personality of a social work specialist]. Kyiv : Talkom. 384 p. [in Ukrainian].

Bekh, I. D. (2012). Osobystist u prostori dukhovnoho rozvytku : navch. posib. [Personality in the space of spiritual development]. Kyiv : Akademvydav. 256 p. [in Ukrainian].

Bylynskaia, M. N., Moiseev, V. V., Nytsevych, V. F. (2014). Sovremennaia koruptsyia: otechestvennaia spetsyfika y zarubezhnуi opуt protyvodeistvyia: monohrafyia. [Modern Corruption: Domestic Specifics and Foreign Experience of Counteraction]. Berlyn : Durect MEDIA. 438 p. [in Russian].

Bondarchuk, O. I. (2008). Sotsialno-psykholohichni osnovy osobystoho rozvytku kerivnyka zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u profesiinii diialnosti : monohrafiia [Socio-psychological bases of personal development of the head of general educational institutions in professional activity]. Kyiv : Nauk. svit. 352 p. [in Ukrainian].

Havrylyshyn, B. (2013). Do efektyvnykh suspilstv. Dorohovkaz v maibutnie : dop. Rymskomu klubovi [Towards Effective Societies. Roadmap to the future : a report to the Roman Club] ; Uporiad. V. Rubtsov. 4-te vyd. Kyiv : Pulsary. 248. [in Ukrainian].

Huberskyi, L. V., Andrushchenko, V. P., Mykhalchenko, M. I. (2002). Kultura. Ideolohiia. Osobystist. Metodolohichnyi analiz [Culture. Ideology. Personality. Methodological analysis] / Kyivskyi nats. un-t im. T. H. Shevchenkа. Kyiv : Znannia Ukrainy. 580 p. [in Ukrainian].

Karpenko, O. V., Arsenovych, L. A. (2020). Derzhavna kiberosvita ta instrumenty pidvyshchennia rivnia tsyfrovoi kompetentnosti naselennia Ukrainy [State cyber education and tools for improving the digital competence of the population of Ukraine]. Visnyk NADU. № 1. P. 95–102. Retrieved from: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/89/files/bd0b109d-b1de-4540-af6e-d61ca370279f.pdf (accessed: 01.05.2020).

Kravchenko, M. V. (2012). Systema sotsialnoho zakhystu naselennia yak obiekt derzhavnoi polityky: metodolohiia ta praktyka : monohrafiia [Social protection system as an object of public policy: methodology and practice]. Kyiv : Inform.-analit. ahentstvo. 451 p. [in Ukrainian].

Lazarev, A. S. (2002). Rasshyfrovannaia Byblyia, yly Rekvyem tsyvylyzatsyy [Decrypted Bible, or Requiem of Civilization]. Kyiv : A. S. K. 1064 p. [in Ukraine].

Lebon, H. (2000). Psykholohyia mass [Psychology of the masses]. Mynsk : Kharvest ; AST. 320 p. [in Russian].

Maslov, A. (1999). Novye rubezhy chelovecheskoi pryrodu [New frontiers in human nature] : per. s anhl. ; pod obshch. red. A. Balla, A. Kyrychuka, D. Leonteva. Moskva : Smysl. 425 p. [in Russian].

Monomakh Volodymyr (2006). Povchannia. Statut Volodymyra Vsevolodovycha [Edification. Statu­te of Vladimir Vsevolodovich Monomakh] / per. iz staroslavian. uporiad. ta peredmova V. Yaremenka. Kyiv : MAUP. 312 p. [in Ukrainian].

Nahornaia propoved Spasytelia. Sushchnost Khrystyianskoho uchenyia (1991) [Sermon on the Mount. The essence of Christian teaching]. Kyev : Yzd-vo «Rad. Shkola». Reklamno-yzdatelskyi tsentr «Orbyta». 79 p. [in Ukrainian].

Piren, M. I. (2016). Yevropeiski tsinnosti – determinanta zmin v suchasnii Ukraini : navch. posibnyk-praktykum [European Values – Determinants of Change in Modern Ukraine]. Chernivtsi : Druk Art. 256 p. [in Ukrainian].

Piren, M. I. (2009). Publichna politychna diialnist : navch. posibnyk [Public political activity]. Kyiv : NADU. 288 p. [in Ukrainian].

Piren, M. I. (2018). Fenomen dukhovnosti v kulturi publichnoho vriaduvannia u terytorialnykh hromadakh: sotsio-psykholohichnyi analiz : navch. posibnyk-praktykum [The Phenomenon of Spirituality in the Culture of Public Governance in Territorial Communities: A Socio-Psychological Analysis]. Chernivtsi : Tekhnodruk. 272 p. [in Ukrainian].

Petroye, O. M. (2012). Sotsialnyi dialoh u sotsialnomu upravlinni: yevropeiskyi dosvid ta upravlinski relihii : monohrafiia [Social dialogue in Social Governance: European Experience and Management Religions]. Kyiv : NADU. 304 p. [in Ukrainian].

Chmut, T. K. (1996). Kultura spilkuvannia : navch. posibnyk dlia studentiv i vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Communication culture : a textbook for students and teachers of higher education]. Khmelnytskyi : KhIRUP. 346 p. [in Ukrainian].