DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-3(98)-2020-49-58

Державно-приватне партнерство у сфері транспортної інфраструктури: зарубіжний досвід для України

Iryna Barbir

Анотація


У статті розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку транспортної інфраструктури у світі. Обґрунтовано доцільність вирішення зазначених проблем за допомогою впровадження проєктів державно-приватного партнерства. Виокремлено найважливіші сфери застосування державно-приватного партнерства в Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід залучення приватних інвесторів до розвитку транспортної інфраструктури і реалізацію такого досвіду для України.

Ключові слова


державно-приватне партнерство; соціальна інфраструктура; транспортна інфраструктура; приватний партнер

Повний текст:

PDF

Посилання


Danylyshyn, V. I., Stefankiv, O. M., Tsizhma, O. A. (2016). Zarubizhnyi dosvid derzhavno-pryvatnoho partnerstva ta propozytsii shchodo yoho vdoskonalennia v Ukraini [Foreign experience of public-private partnership and offers for its improvement in Ukraine.]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Is. 11. P. 332 [in Ukrainian].

Infrastruktura kak faktor rosta. Ekonomika. 23 ijunja 2014. Retrieved from: http://www.svoboda.org/content/article/25432479.html

Kyrychenko, S. O. Vykorystannia svitovoho dosvidu zadlia rozvytku sotsialnoi infrastruktury v rehionakh Ukrainy [Use of world experience for the development of social infrastructure in the regions of Ukraine]. Retrieved from: file:///C:/Users/User/Downloads/80088-168476-1-SM.pdf

Shutaieva, O. O., Pobirchenko, V. V., Hryshchenko, M. O.

(2015). Zarubizhnyi dosvid derzhavno-pryvatnoho partnerstva i mozhlyvist yoho adaptatsii v Ukraini [Foreign experience of public-private partnership and the possibility of its adaptation in Ukraine]. Ekonomika: teoriia ta praktyka. Is. 1. P. 47–54. Retrieved from: file:///C:/Users/User/Downloads/econom_2015_1_9%20(2).pdf

Vynnytskyi, B., Lendel, M., Onyshchuk, B., Sehvari, P. (2008). Dosvid ta perspektyvy vprovadzhennia derzhavno-pryvatnykh partnerstva v Ukraini ta za kordonom [Experience and prospects for the implementation of public-private partnerships in Ukraine and abroad]. Kyiv : K.I.S. P. 146 [in Ukrainian].

Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. Shchodo rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva yak mekhanizmu aktyvizatsii investytsiinoi diialnosti v Ukraini [Regarding the development of public-private partnership as a mechanism for intensifying investment activities in Ukraine]. Analitychna zapyska. Retrieved from: http://old2.niss.gov.ua/articles/816/

Agazarjan, N. V. (2016). Analiz mirovogo opyta primenenija mehanizma gosudarstvenno-chastnogo partnerstva. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo. T. 3. № 2.

S. 151–172 [in Russian].

Kredisov, A. I., Bilous, A. O. (2016). Derzhavno-pryvatne partnerstvo: svitovyi dosvid ta yoho vykorystannia v Ukraini [Public-private partnership: world experience and its use in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy. Is. 2 (651). P. 8 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait tsentru rozvytku DPP u Velykobrytanii [Official site of the PPP Development Center in the UK]. Retrieved from: http://www.partnershipsuk.org.uk

Masyk, M. Z. (2018). Zarubizhnyi dosvid realizatsii DPP-

proektiv [Foreign experience in implementing PPP projects.]. Derzhavne upravlinnia. Is. 1. P. 61 [in Ukrainian].

Olentsevych, M. V., Kovalova, O. V. (2014). Derzhavno-pryvatne partnerstvo u rozvynenykh krainakh svitu: dosvid dlia Ukrainy [Public-private partnership in developed countries: experience for Ukraine]. Ekonomichnyi analiz : zb. nauk. prats. Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet; redkol. V. A. Derii (holov. red.) ta in. Ternopil : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu «Ekonomichna dumka». Vol. 15. Is. 1. P. 134–143 [in Ukrainian].

Shilepnytsky, P. I., Zybareva, O. V. (2019). Derzhavno-pryvatne partnerstvo: polskyi dosvid [Public-private partnership: the Polish experience]. Efektyvna ekonomika : Elektronnyi zhurnal. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6872

Avdakov, I. Ju. (2012). Transport Japonii: osobennosti strategii innovacionnogo razvitija. Istorija i sovremennost'. Vyp. № 2 (16). Retrieved from: https://www.socionauki.ru/journal/articles/147239/

Transport i transportnaja infrastruktura. Retrieved from: http://www.eurorussbusiness.com/ru/ecsparvochnik/japan/transport-i-transportnaya-infrastruktura.html

Kyrychenko, S. O. Vykorystannia svitovoho dosvidu zadlia rozvytku sotsialnoi infrastruktury v rehionakh Ukrainy [Use of world experience for the development of social infrastructure in the regions of Ukraine] / Natsionalnii tekhnichnyi universytet Ukrainy. KPI. Retrieved from: file:///C:/Users/User/Downloads/80088-168476-1-SM%20(4).pdf

Posolstvo Ukrainy v Yaponii. Ukrainsko-yaponski vidnosyny. 8 travnia 2020. Retrieved from: https://japan.mfa.gov.ua/ukrayina-yaponiya/ukrayinsko-yaponski-vidnosini

Poizd Pekin-Shankhai zaime chotyry hodyny v dorozi. 16 lystopada 2010 r. Retrieved from: https://Beijing-Shanghai train takes four hours

Za piat hodyn proikhaty cherez dvadtsiat odne misto. Pekin (2008). Retrieved from: http://russian.china.org.cn/archive2006/txt/2006-05/16/content_2237773.htm

Yaponiia ta Kytai ne ekonomliat resursy na budivnytstvo unikalnykh inzhenernykh sporud. 10 kvitnia 2015. Retrieved from: https://svpressa.ru/post/article/118346/

Stratehiia stiikoho rozvytku vysokoshvydkisnoi zalizny­chnoi dorohy Kytaiu. 10 hrudnia 2016 r. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1631/jzus.A1600747