DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-2(97)-2020-111-116

Професійно-відповідальні та історико-правові настанови підготовки публічних службовців на успішність державотворення в Україні

Mariia Piren

Анотація


У статті порушено актуальну проблему щодо підготовки фахівців для публічного управління в інститутах сучасного українського суспільства з метою демократичних перетворень. Виділено основні складові механізмів професійності майбутніх управлінців з метою реалізації їх у суспільстві; наголошено на важливості формування в майбутніх публічних управлінців рис інноваційного лідерства, оскільки інновації та різноманітність стали сьогодні пріоритетними щодо розвитку публічної служби. Особлива увага звернута на готовність майбутніх фахівців до відкритих конкурсів на предмет діагностики їх індивідуально-психологічних та фахових якостей, щоб бути запотребуваними та відповідати вимогам часу.

Ключові слова


настанови; публічний управлінець; інновації; лідерство; професіонал; управлінська культура; ідея різноманітності; людиноцентризм; діагностика; кадровий потенціал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko, V. P. (2015). Svitanok Yevropy: problem formuvannia novoho vchytelia dlia obiednanoi Yevropy ХХI stolittia [The dawn of Europe: the challenges of forming a new teacher for a united 21st century Europe]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Balakhtar, V. V. (2018). Psykholohiia osobystosti fakhivtsia z sotsialnoi roboty [Psychology of the Social Work specialist’s personality]. Kyiv : Talkom [in Ukrainian].

Bekh, I. D. (2012). Osobystist u prostori dukhovnoho rozvytku [Personality in the space of spiritual development]. Kyiv : Akademvydav [in Ukrainian].

Bondarchuk, O. I. (2008). Sotsialno-psykholohichni osnovy osobystoho rozvytku kerivnykiv zahalno-osvitnikh navchalnykh zakladiv u profesiinii diialnosti [Socio-psychological bases of personal development of heads of general ducational institutions in professional activity]. Kyiv : Nauk. svit [in Ukrainian].

Pro derzhavnu sluzhbu : Zakon Ukrainy vid 12.12.2015

№ 889-VIII. Retrieved from: http: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo perezavantazhennia vlady : Zakon Ukrainy vid 19.08.2019 № 117-ХХ. Retrieved from: http: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-20

Pashko, L. A. (2005). Liudski resursy u sferi derzhanoho upravlinnia: teoretyko-metodolohichni zasady [Human resources in the field of public administration: theoretical and methodological principles]. Kyiv : NADU [in Ukrainian].

Petroie, O. M. (2012). Sotsialnyi dialoh u derzhavnomu upravlinni: Yevropeiskyi dosvid ta ukrainski realii [Social dialogue in public administration: European experience and Ukrainian realities]. Kyiv : NADU [in Ukrainian].

Piren, M. I. (2014). Derzhavna kadrova polityka: shliakhy elityzatsii [State personnel policy: ways of elitization] (monohrafiia). Kyiv : Talkom [in Ukrainian].

Piren, M. I. (2018). Fenomen dukhovnosti v kulturi publichnoho vriaduvannia u terytorialnykh hromadakh: sotsio-psykholohichnyi analiz [The phenomen on of spirituality in the culture of public governance in territorial communities: a socio-psychologicalanalysis]. Chernivtsi : Tekhnodruk [in Ukrainian].

Piren, M. I. (2012). Liderstvo: sutnisttarealizatsiia v ukrainskomususpilstvi [Leadership: essence and realization in the Ukrainian society]. Kyiv : Universytet «Ukraina» [in Ukrainian].

Piren, M. I. (2018). Prosvitnytska robota v terytorialnykh hromadakh: profesiino-svitohliadni zasady realizatsii [Educational work in territorial communities: professional and ideological principles of implementation]. Chernivtsi : ChNU [in Ukrainian].

Savchyn, M. V. (2008). Psykholohiia vidpovidalnoi povedinky [Psychology of responsible behavior]. Ivano-Frankivsk : Misto NV [in Ukrainian].

Serdiuk, L. Z. (2012). Osobystisni motyvatsii uchinnia maibutnikh fakhivtsiv [Personal motivations of learning of future specialists]. Kyiv : Universytet «Ukraina» [in Ukrainian].

Soroko, V. M. (2003). Pobudova mekhanizmu otsinky dilovykh i profesiinykh yakostei derzhavnykh sluzhbovtsiv [Construction of a mechanism for assessing the business and professional qualities of civil servants].

№ 1. Visn. derg. slugby Ukrainy. P. 65–75 [in Ukrainian].

Fromm Je. (2018). Dushacheloveka. Revoljucijanadezhdy [The soul of man. Revolution of hope] (V. A. Zaksa,

T. V. Panfilovoj). Moskva : Izd-vo AST [in Russian].

Krymskyi, S. B. (2003). Zapyty filosofskykh smysliv [Requests of philosophical meanings]. Kyiv : Parapan [in Ukrainian].