DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-2(97)-2020-96-100

Комунікативний механізм реалізації гендерної політики в Національній поліції Украї­ни

Kristina Marutian

Анотація


У статті досліджено практику використання новітніх інформаційних технологій Національною поліцією України в процесі реалізації гендерної політики; охарактеризовано форми привернення уваги та залучення громадськості до гендерних ініціатив, їх важливість для впровадження реформ та переваги їх застосування в сучасній публічно-управлінській практиці  порівняно з традиційними механізмами державного управління.

Ключові слова


комунікація; державне управління; гендерна політика.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bilynska, M. M. еt al. (2011). Henderna polityka v systemi derzhavnoho upravlinnia : pidruchnyk [Gender policy in the system of public administration]. Kyiv ; Zaporizhzhia :

Druk. svit [in Ukrainian].

Levchenko, K. (2001). Prava zhinok: zmist, stan ta perspektyvy rozvytku [Women's rights: content, status and prospects of development]. Kharkiv : NUVS [in Ukrainian].

Melnyk, T. M. (2004). Mizhnarodnyi dosvid hendernykh peretvoren. Zakony zarubizhnykh krain z hendernoi rivnosti [International experience of gender transformation. Laws of foreign countries on gender equality]. Kyiv :

Lohos [in Ukrainian].

Pro poriadok vysvitlennia diialnosti orhaniv derzhavnoi vlady ta orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini zasobamy masovoi informatsii : Zakon Ukrainy vid 23.09.1997 № 539/97-VR (1997). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80

Pro Natsionalnu politsiiu : Zakon Ukrainy vid 2.07.2015

№ 580-VIII iz zminamy i dop. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2015. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho planu dii z vykonannia rezoliutsii Rady Bezpeky OON 1325 «Zhinky, myr, bezpeka» na period do 2020 roku : Rozporiadzhennia KMU vid 5.09.2018 № 637-r. Retrieved from: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80

Rada Yevropy (2011). Konventsiia Rady Yevropy pro zapobihannia nasylstvu stosovno zhinok i domashnomu nasylstvu ta borotbu z tsymy yavyshchamy. Kyiv : «K.I.S.» [in Ukrainian].

Zuikovska, A. (2014). Sotsialni merezhi yak seredovyshche politychnoi komunikatsii [Social networks as an environment of political communication]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa. І. Р. 272–280. Retrieved from: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_69/zuikovska_sotsialni.pdf

Sakhan, O. M. (2014). Pro vykorystannia sotsialnykh merezh Internetu yak zasobu stvorennia imidzhu politychnoi vlady v Ukraini [On the use of social networks on the Internet as a means of creating the image of political power in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Ser.: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia. I. Р. 143–154. Retrieved from: http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/8355/1/Sahan_143.pdf

Onyshchenko, O. S. еt al. (2014). Sotsialni merezhi yak instrument vzaiemovplyvu vlady ta hromadianskoho suspilstva. Naukova dopovid za temoiu doslidzhennia [Social networks as a tool for interaction between government and civil society. Scientific report on the research topic]. Kyiv : Retrieved from: http://nbuviap.gov.ua/images/dopovidi_konf/smivvts.pdf