DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-2(97)-2020-83-95

Функції та завдання системи забезпечення державної безпеки Украіни в сучасних умовах європейської та євроатлантичної інтеграції

Olexander Ziuzia

Анотація


У статті уточнено функції та завдання системи забезпечення державної безпеки України в сучасних умовах європейської та євроатлантичної інтеграції.
Установлено, що в офіційному дискурсі відсутні чіткі визначення місії, функцій та завдань системи забезпечення державної безпеки України, концептуальних поглядів щодо її розвитку.
Обґрунтовано, що концептуальними засадами розвитку системи забезпечення державної безпеки України в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції є ідея оцінки можливостей упровадження в державно-управлінську практику забезпечення державної безпеки зарубіжного досвіду в цій специфічній сфері та ідея вдосконалення функцій і завдань системи забезпечення національної безпеки. З огляду на це зазначене, запропоновано авторський варіант визначення місії, функцій, основних завдань системи забезпечення державної безпеки України з урахуванням позитивного досвіду країн-членів ЄС та НАТО у цій сфері.


Ключові слова


державне управління національною безпекою; система державної безпеки; система забезпечення державної безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramov, V. I. (2010). Metodolohiia instytutsionalnoho pidkhodu v derzhavnomu upravlinni sferoiu natsionalnoi bezpeky [Methodology of Institutional Approach in National Security State Governance]. Haluz nauky «Derzhavne upravlinnia»: istoriia, teoriia, vprovadzhennia : materialy nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu. [The Branch of Science: «State Governance: History, Theory, Implementation». International Scientific-Practical Conference Proceedings, Proceedings of the Conference]. Kyiv : NADU [in Ukrainian].

Abramov, V. I., Lukianenko, O. M. (2016). Pryntsyp transparentnosti v derzhavnomu upravlinni natsionalnoiu bezpekoiu v konteksti realizatsii yevrointehratsiinykh prahnen Ukrainy [The Principal of Transparency in National Security State Governance in the context of Implementation of European Integration Aspirations of Ukraine]. Yevropeiska intehratsiia v konteksti svitovykh hlobalizatsiinykh protsesiv : materialy nauk.-prakt. konf. [European Integration in the context of World Globalization Process, Proceedings of the Conference]. Odesa : ORIDU NADU [in Ukrainian].

Bakumenko, V. D. (2000). Formuvannia derzhavno-upravlinskykh rishen: problemy teorii, metodolohii, praktyky [State-Governance Decision Shaping: Problems of Theory, Methodology, Practice]. Kyiv : NADU [in Ukrainian].

Martyniuk, V. (2018). Hibrydni zahrozy Ukraini i suspilna bezpeka. Dosvid YeS i Skhidnoho partnerstva Hybrid [Threats to Ukraine and Public Security. Experience. YeS and the Eastern Partnership]. Retrieved from :

https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/blok_XXI-end_0202.pdf

Dogovor o Evropejskom Sojuze (1992). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029

Zozulia, O. S. (2017). Derzhavne upravlinnia zabezpechenniam informatsiinoi bezpeky Ukrainy v umovakh informatsiino-psykholohichnoho protyborstva Information [Security State Governance in Ukraine in the face of Informational and Psychological Confrontation]. (Candidate’s thesis) / National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

Kyrylenko, V., Shevchenko, M. (2015). Metodolohiia pobudovy ta vykorystannia komplementarnoi modeli natsionalnoi ekonomichnoi bezpeky [Methodology of Developing and Usage of Complementary Model of National and Economic Security]. Naukovyi visnyk Dyplomatychnoi akademii Ukrainy. Zovnishnia polityka i dyplomatiia: tradytsii, trendy, dosvid. Vyp. 22. Chast. III.

P. 40–50 [in Ukrainian].

Kovaliv, M. V., Ivakha, V. O. (2015). Derzhavno-pravovyi mekhanizm zabezpechennia natsionalnoi bezpeky. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Is. 4. Retrieved from: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/04_2015/15kmvznb.pdf

Konstytutsiia Ukrainy. Data onovlennia 07.02.2019. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show

Reznikovа, O. O. (2015). Kontseptualni zasady rozvytku systemy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Kyiv : NISD [in Ukrainian].

Shypilova, L. M. (2018). Metodolohiia stratehichnoho planuvannia v umovakh hlobalnykh zahroz natsionalnii bezpetsi ta mizhnarodnii stabilnosti [Methodology of Strategic Planning in the face of Global Threats to National Security and International Stability]. Kyiv : NADU [in Ukrainian].

Pelykh, A. O. (2017). Voienno-politychni modeli derzhav v upravlinni natsionalnoiu bezpekoiu yevroatlantychnykh i postradianskykh krain [Military-Political Countries’ Patterns in National Security Governance of Euro-Atlantic and post-Soviet Nations] (Candidate’s thesis) /National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

Polityka «vidkrytykh dverei» ta Plan dii shchodo chlenstva v NATO (2017). [The Open Door Policy and the Action Plan for NATO Membership]. Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrainy : оfficial website of the Ministry of Foreign Affairs. Retrieved from: https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/about-nato/action-plan

Pro Derzhavnyi komitet finansovoho monitorynhu Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy № 1144/2004. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/11442004-1905

Pro zapobihannia koruptsii : Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1700-VII. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page

Pro Kontseptsiiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14.03.2016

№ 92. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/92/2016

Pro Natsionalne antykoruptsiine biuro Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1698-VII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 № 2469-VIII. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2469-19

Pro rozviduvalni orhany Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 22.03.2001 № 2331-III. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2331-14/

Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26.05.2015 № 287/2015. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

Savranska, H. M. (2018). Derzhavne upravlinnia sotsialnym partnerstvom v konteksti zabezpechennia sotsialnoi bezpeky Ukrainy [Social Partnership State Go­vernance in the context of Ukraine’s Social Security] (Candidate’s thesis) / National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

Horbulin, V. P. (2017). Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front. Global Hybrid Warfare: Ukrainian Front Line. Kyiv :

NISD [in Ukrainian].

Smyrnova, N. S. (2016). Natsionalni systemy zabezpechennia demohrafichnoi bezpeky yevropeiskykh derzhav v umovakh hlobalizatsii: komparatyvnyi analiz [National Systems of European Demographic Security in the context of Globalization: Comparative Analysis] (Candidate’s thesis) / National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

Smolianiuk, V. F. (2014). Desuverenizatsiia suchasnykh derzhav yak naslidok hlobalizatsii [Desovereignisation of Modern Nations due to Globalization]. Naukovo-informatsiinyi visnyk Akademii natsionalnoi bezpeky. Is. 1. Retrieved from: http://nationalsecurity.org.ua/2015/04/22/desuverenizaciya-suchasnikh derzhav-yak-naslidok-globalizacii/

Smolianiuk, V. F. (2018). Systemni zasady natsionalnoi bezpeky Ukrainy [System Principles of National Security of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu im. Yaroslava Mudroho. Is. 37. Vol. 2. Retrieved from: http://fil.nlu.edu.ua/article/view/133543

Davydenko, O. H. (2017) Suchasni tendentsii mizhderzhavnoho protyborstva ta stratehii derzhavnoho reahuvannia na zahrozy terytorialnii tsilisnosti Ukrainy [The Modern Tendencies of Interstate Confrontation and the Strategies of State Response to the Threats to Territorial Integrity of Ukraine]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok : elektronne naukove fakhove vydannia Is. 9. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1119

Hartija Evropejskoj bezopasnosti (1999). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_166

Tsevelov, O. Ye. (2017). Derzhavne reahuvannia na zahrozy natsionalnii bezpetsi u sferi bezpeky derzhavnoho kordonu Ukrainy [State Response to the National Security Threats in the context of State Border Security of Ukraine. (Extended abstract of candidate’s thesis) [in Ukrainian].

Shevchenko, M. M. (2015). Metodolohiia komparatyvnoho analizu system zabezpechennia natsionalnoi bezpeky [Methodology of Comparative Analysis of National Security Systems]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Is. 1. P. 5–16 [in Ukrainian].

Shevchenko, M. M. (2014). Funktsii ta zavdannia systemy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy v suchasnykh umovakh [Functions and Tasks of Ukraine’s National Security Systems in the Modern World]. Naukovo-informatsiinyi visnyk Akademii natsionalnoi bezpeky. Is. 3–4. Р. 14–24. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nivanb_2014_3-4_4

Shevchenko, M. M., Zozulia, O. S. (2015). Systemy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky adaptyvnoho ta kreatyvnoho typiv: porivnialnyi analiz [National Security Systems of Adaptive and Creative Nature: Comparative Analysis]. Investytsii: praktyka ta dosvid. Is.16.

P. 125–129 [in Ukrainian].

Sytnyk, H. P., Abramov, V. I. (eds.) (2012). Shliakhy udoskonalennia systemy derzhavnoho upravlinnia zabezpechenniam natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Ways of Improving State Governance System of Ukraine’s National Security]. Kyiv : MAISTER KNYH [in Ukrainian].