DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-2(97)-2020-67-75

Соціально-комунікативний діалог як форма дискурсивної взаємодії у сфері публічного управління

Olena Rachynska

Анотація


У статті досліджено процес соціально-комунікативного діалогу як форми дискурсивної взаємодії у сфері публічного управління. З’ясовано, що для державно-управлінського дискурсу як площини реалізації політико-управлінських відносин діалогічність набуває парадигмального значення. Актуалізовано діалогічну взаємодію завдяки системному підходу, маючи в основі глобалізаційні процеси, пов’язані з модернізацією державного управління та трансформацією (децентралізацією) владних відносин. Досліджено соціальний діалог як інститут публічного управління, певну форму соціальної комунікації, елемент урегулювання та розвитку суспільних відносин.
В авторському розумінні концепт діалогу показано як прогресуючу трансформацію владних відносин, що співвідноситься із парадигмальними засадами сучасної науки державного управління, актуалізуючи нові форми прямої участі громадян в управлінні державними справами. З’ясовано особливості провадження діалогу органів державної влади та громадянського суспільства в Україні, виокремлено управлінські аспекти, що потребують активізації.


Ключові слова


комунікативний діалог; соціальний діалог; політико-дискурсивна взаємодія; громадянський компроміс; державно-управлінський дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Naukovo-metodychne zabezpechennia zv’iazkiv z hromadskistiu v orhanakh derzhavnoi vykonavchoi vlady (2008) [Scientific and Methodological Provision of Public Relations in Government Executive Authorities] /

S. A. Chukut et. al. Kyiv, NADU. 72 p. [in Ukrainian].

Sotsialne partnerstvo i derzhavna polityka: vid teorii do praktyky depolityzatsii derzhavnoho upravlinnia (2009) [Social Partnership and Public Policy: from Theory to the Practice of Depoliticizing of Public Administration] / V. M. Martynenko et. al. Kharkiv, Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr». 252 p. [in Ukrainian].

Komunikatsii v publichnomu upravlinni: aspekty orhanizatsiinoi kultury ta dilovoho spilkuvannia (2016) [Communication in Public Management: Aspects of Organizational Culture and Business Communication] /

V. A. Hoshovska et. al. Kyiv : K.I.S. 130 p. [in Ukrainian].

Petroie, O. M. (2013). Sotsialnyi dialoh yak instytut derzhavnoho upravlinnia [Social Dialogue as an Institute of Public Administration]. Kyiv : NADU. 84 с. [in Ukrainian].

Dovhal, I. V. (2012). Pryntsypy stvorennia efektyvnoi komunikatyvnoi modeli sotsialnoho dialohu [Principles of Creating an Effective Communicative Model of Social Dialogue]. Visnyk Mizhnarodnoho Slov’ianskoho universytetu. Seriia «Sotsiolohichni nauky». Vol. 15. Is. 1–2. Р. 31–36 [in Ukrainian].

Popovych, N. (2013). Dialoh yak forma dyskursyvnoi vzaiemodii u strukturi polityko-administratyvnoi komunikatsii [Dialogue as a Form of Discursive Interaction in the Structure of Political and Administrative Communication]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. Is. 3 (55). P. 26–29.

Tsyliuryk, S. V. (2015). Sotsialno-komunikatyvnyi dialoh v sotsialnykh merezhakh yak element formuvannia demokratychnykh zasad v ukrainskomu suspilstvi [Social-Communicative Dialogue in Social Networks as an Element of Formation of Democratic Foundations in Ukrainian Society]. Mizhnarodnyi naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment. Is. 19–20. P. 103–111 [in Ukrainian].

Tsvykh, V. F., Nelipa, D. V. (2006). Sotsialnyi dialoh: osnovni pidkhody do vyznachennia [Social Dialogue: Basic Approaches to Definition]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 2006. Is. 81–83. Р. 182–185 [in Ukrainian].

Bakhtin, M. M. (2000). Avtor i geroy: k filosofskim osnovam gumanitarnyih nauk [Author and Hero: to the Philosophical Foundations of the Humanities]. Saint Petersburg : Azbuka. 336 p. [in Russian].

Krymskyi, S. B. (2003). Zapyty filosofskykh smysliv [Queries of Philosophical Meanings]. Kyiv : Parapan. 240 p. [in Ukrainian].

Bezuhla, L. R. (2009). Dialoh, dialohichnyi tekst ta dialohichnyi dyskurs [Dialogue, Dialogical Text and Dialogical Discourse]. Retrieved from: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/4934/2/L.R.%20Bezugla.pdf

Solovykh, V. P. (2009). Polityko-upravlinski vidnosyny: metodolohiia ta praktyka [Political-Managerial Relations: Methodology and Practice]. Kharkiv : Vud-vo KharRI NADU «Mahistr». 164 p. [in Ukrainian].

Potseluev, S. P. (2010). Vlast kak dialog ili dialog bez vlasti? K aktualnyim aspektam politicheskoy filosofii

Dzh. G. Mida [Power as a Dialogue or Dialogue without Power? On Current Aspects of the Political Philosophy of George Mead]. Politicheskie issledovaniya. Is. 1. P. 70–81 [in Ukrainian].

Sheiko, V. M. (2010). Formuvannia informatsiinoho prostoru ta zovnishnoi kulturnoi polityky Ukrainy v roky nezalezhnosti [Formation of Information Space and Foreign Cultural Policy of Ukraine during the Independence]. Visnyk KhDAK. Is. 29. P. 4–17 [in Ukrainian].

Tortika, O. O., Bilychenko, O. L. (2010) Informatsiino-komunikatsiinyi prostir yak vidobrazhennia suchasnoho sotsiokulturnoho seredovyshcha [Information and Communication Space as a Reflection of the Modern Socio-Cultural Environment]. Visnyk KhDAK. Is. 30. P. 80–88 [in Ukrainian].

Politiko-administrativnyie otnosheniya: kto stoit u vlasti? (2001) [Political and Administrative Relations: Who is in Power?]. M. : Prava cheloveka. 512 p. [in Russian].

Dialoh. Shcho take dialoh? [Dialogue. What is dialogue?] (2019). Sotsiolohichnyi slovnyk. Retrieved from: https://gorodenok.com.діалог-що-таке-діалог/

Publichne upravlinnia (2018) [Public Administration /

V. S. Kuibida et.al. Kyiv : NADU. 224 p. [in Ukrainian].

Pro sotsialnyi dialoh v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 23.12.2010 N 2862-VI (2010) [On Social Dialogue in Ukraine: Law of Ukraine as of 23 December 2010 N 2862-VI]. Retrieved from: //http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2862-17

Chupryna, L. (2015). Sotsialni merezhi yak instrument realizatsii hromadskykh initsiatyv [Social Networks as a Tool for Implementing Public Initiatives]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. Is. 41. P. 54–68 [in Ukrainian].

Sadovska, A. (2014). Komunikatyvna sfera v sotsiohumanitarnomu prostori: arkhetypnyi pidkhid [Communicative Sphere in the Socio-Humanitarian Space: an Archetypal Approach]. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka. Is. 2 (special ed.). P. 156–161 [in Ukrainian].

Fedoriv, T. V. (2014). Problemy komunikatsii vykonavchoi vlady iz suspilstvom [Problems of Communication of Executive Power with Society]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. Is. 1. P. 164–172 [in Ukrainian].

Craig, R. T. (1998). Communication as dialogue. Retrieved from: http://www.iap2.org.au/sitebuilder/resources/knowledge/files/452/journal_issue2_kelshaw.pdf

Dniprov, O. S. (2015). Dialoh orhaniv derzhavnoi vykonavchoi vlady ta hromadianskoho suspilstva [Dialogue between Government Executive Authorities and Civil Society]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Is. 825. P. 26–30 [in Ukrainian].