DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-2(97)-2020-60-66

Сутність взаємодії органів публічної влади з недержавними організаціями у сфері гуманітарного розвитку регіону

Taras Parylo

Анотація


У статті обґрунтовано, що основою реалізації громадської думки має стати взаємодія органів публічної влади з громадськими організаціями, а також підзвітність і підконтрольність органів публічної влади у регіонах перед представницькими організаціями громад з огляду на необхідність подолання спрощеного розуміння демократії як необмеженої свободи громадян. Зазначено, що обов’язковою умовою прогресивного суспільного розвитку є рівність громадян та їх об’єднань. Доведено, що активне втручання громадських організацій у розвиток регіонів, руйнування управлінських стереотипів, готовність до нестандартних рішень, застосування нових методів управління свідчить про ефективність і перевагу керівництва регіоном через взаємодію органів публічної влади з громадськими організаціями. Визначено сутність та основні напрями взаємодії органів публічної влади з громадськими організаціями у сфері гуманітарного розвитку регіону. Наголошено на актуальності указаної проблеми за умов конституційної модернізації – реформ в Україні. З’ясовано суть взаємодії публічної влади і громадських організацій у розвитку гуманітарної сфери регіону.

Ключові слова


публічна влада; громадські організації; гуманітарна сфера регіону; державна стратегія регіонального розвитку; місцеве самоврядування; територіальні громади; демократія

Повний текст:

PDF

Посилання


Artemenko, І. (2017). Zarubizhnyj dosvid uschasti instytutiv gromadjanskogo suspilstva u phormuvanni i realizatsii derzhavnoi molodischnoi polityky. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia. Is. 1 (32). P. 8. [in Ukrainian].

Bebyk, V. Bortnikov, V., Degterova, L., Kudrjashenko, А.

(2006). Derzhava I gromadianske suspilstvoво: partnerski komunikatsii y globalnomu svit. Кyiv: Instytut gromadjanskogo suspilstva. 248 p. [in Ukrainian].

Vlada і suspilstvo: dialog sherez gromadskist inphormatsijno-analityshni materialy (2016). Kyiv. 52 p. [in Ukrainian].

Vlasenko, V. (2017). Оsmyslenna spadku Schevschenka jak protydija moskovskij otruti. Urjadovyj kurjer. Is. 46 (5915). P. 2. [in Ukrainian].

Goremykina, Ju. V. (2009). Problemy rozvytku nederzhav­nych organizatsij u sphere nadannja sozialnych poslug. Gromadjanske suspilstvo. Is. 10. P. 8 [in Ukrainian].

Degtjarova, І. О. (2012). Konkurentospromozhnist regionu: strategishni priorytety ta mechanizmy derzhavnogo upravlinnja. Кyiv : NADU. 368 p. [in Ukrainian].

Derzhavna strategsa regionalnogo rozvytky na period do 2020 roku (2014). Postanova Kabinetu Ministriv Ukraine 06.08.2014. Is. 385. P. 50 [in Ukrainian].

Klymenko, N. G. (2017). Nederzhavni instytuzii, jich vydy ta klasyphikatsija. Investyziji: praktyka ta dosvid. Is.11. 6 p. [in Ukrainian].

Кovbasjuk, Ju. V., Degtjarova, І. О. (2015). Detsentralizatsija vlady: rozmezhuvannja povnovazhenorganiv vykonawshoji vlady ta organiv mistsevogo samovrjaduvanna. Кyiv : NADU. 60 p. [in Ukrainian].

Kuibida, V. S., Karpenko, O. V., Duda, A. V. еt al. (2018). Informatsiino-komunikatyvna diialnist orhaniv publichnoi vlady. Kyiv : TsP «Komprynt». 364 s. [in Ukrainian].

Konstytuzija Ukraijiny 28.06.1996. Vidomosti Verchovnoi Rady Ukraine. № 30 [in Ukrainian].

Korodenko, M. Bez phinansuvanna nauky buty ne mozhe (2018). Osvita Ukrainy. Is. 4 (1552). 4 p. [in Ukrainian].

Кrutij, О. М. Dialogova vzajemodija organiv derzhavnoji vlady ta gromadskosti (2008). CH, Magistr, 302 s. [in Ukrainian].

Kujbida, V. Rol mistsevogo samovrjaduvannja v sushasnij regionalnij politytsi (2001). Aktualni probl. derzh. upr. Odesa, Vyp. 6. Р. 269 [in Ukrainian].

Kujbida, V., Voznuj, S. Sutnist ta metody vzajemovidnosyn mistsevogo samovrjaduvannja z organami derzavnoji vykonavshoji vlady schodo phormuvannja dijezdatnosti terytorialnych gromad (2016). Derzhavne budivnytstvo. Is. 1. 12 s. [in Ukrainian].

Lebedynska, O., Vakulenko, V., Коltun, V. (2016). Systema organiv mistsevogo samovrjaduvannja regionu: dynamishna model struktury. Visnyk NADU. Is. 12.

p. [in Ukrainian].

Mychajlovska, О. (2005). Derzhava I rozvytok instytutiv gromadjagskogo suspilstva. Praktyshnyj menedzhment. Is. 3. 8 p. [in Ukrainian].

Natsionalna strategija spryjannja rozvytku gromadjanskogo suspilstva v Ukraine na 2016–2020 roky : Ukaz Prezidenta Ukraine (2016). Is. 68. Retrieved from:

https://www.president.gov.ua/documents/­

-19805

Kujbida, V., Mischenko, O., Tkashuk, A. Nova derzhavna regionalna polityka: vid teorii do praktyky (2009). Nova derzhavna polityka v Ukraine. Кyiv : Kramar, 232 p. [in Ukrainian].

Schevshenko, L., Nika, O., Chomjak, О., Demjanjuk,

А. Novyj slovnyk inshomovnych sliv (2008). Кyiv : Arij, 671 p. [in Ukrainian].

Novyj tlumashnyj slovnyk ukrainskoi movy (2003). Т. 1. Кyiv : Аkonit, 926 p. [in Ukrainian].

Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan na temu: «Pro reformu okhorony zdorovia v Ukraini» : Postanova Verchovnoi Rady Ukraine (2016). Is 1338-VІІІ. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1338-19

Strategija rozvytku regioniv: schljachy zabezpeshennja dijevosti (2011). Zbirnyk materialiv kruglogo stolu / za red S. Biloji, Kyiv : NISD, 88 р. [in Ukrainian].

Usashenko, L. Spivpratsja organiv derzhavnoji vlady z instytutsmy gromadjanskogo suspilstva (2008). Gromadjanske suspilstvo. Is. 12. 9 p. [in Ukrainian].

Jakubovskyj О., Butyrska Т. (2004). Derzhavna vlada i gromadjanske suspilstvo: systema vzajemodiji. Odesa :

ORIDU NADU. 345 p. [in Ukrainian].