DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-2(97)-2020-50-59

Особливості та критерії оцінювання управлінських послуг залежно від типу транзакції

Anton Osmak

Анотація


У статті розглянуто сутність проблеми оцінювання цифрових управлінських послуг. Обґрунтовано критерії комплекс­ного оцінювання з урахуванням специфіки надання. Проведено фактологічний аналіз світових рейтингів оцінювання рівня цифровізації. Визначено поняття транзакції послуги. Запропоновано комплексну структуру порівняльних оціночних критеріїв на основі інтероперабельності для всіх типів транзакцій управлінських послуг на основі специфічних детермінант.

Ключові слова


управлінські послуги; державні послуги; цифрові послуги; адміністративні послуги; транзакція послуги; критерії якості надання управлінських послуг; стандарти сервісної діяльності; оцінювання якості надання управлінських послуг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Administratyvni posluhy (2012). Shveitsarsko-ukrainskyi proekt «Pidtrymka detsentralizatsii v Ukraini – DESPRO». Kyiv : TOV «Sofiia-A». 104 р. [in Ukrainian].

Bazarov, R. T. (2013). Sovershenstvovanie processov nekommercheskimi organizacijami. Kazan’ : OOO RPK «OMEGA». Р. 18 [in Russian].

Bakumenko, V. D. (2010). Derzhavno-upravlinskyi protses. Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia /

za red. Yu. V. Kovbasiuka, V. P. Troshchynskoho,

Yu. P. Surmina. Kyiv : NADU. Р. 164 [in Ukrainian].

Bohush, V. M., Kryvutsa, V. H., Kudin, A. M. (2004). Informatsiina bezpeka : terminolohichnyi navchalnyi dovidnyk / za red. V. H. Kryvutsy. Kyiv, 2004. 508 р.

Vasilevskyi, O. M., Podzharenko, V. O. (2010). Normuvannia pokaznykiv nadiinosti tekhnichnykh zasobiv. Vinnytsia : VNTU, 2010. Р. 45–48 [in Ukrainian].

Hladun, A. Ya., Khala, K. O. (2017). Taksonomiia standartiv informatsiinoi bezpeky. Nauka, tekhnolohii, innovatsii. 2017. № 2. Р. 53–64. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/STI_2017_2_9

Honcharova, L. L., Voznenko, A. D., Stasiuk, O. I., Koval, Yu. O. (2013). Osnovy zakhystu informatsii v telekomunikatsiinykh ta kompiuternykh merezhakh. Kyiv, 2013. 435 р. [in Ukrainian].

Delehovanyi rehlament komisii (IeS) 2017/566 vid 18 travnia 2016 roku dopovnennia Dyrektyvy Yevropeiskoho Parlamentu i Rady 2014/65/IeS pro rynky finansovykh instrumentiv, yaki stosuiutsia rehuliatornykh tekhnichnykh standartiv shchodo spivvidnoshennia mizh nevykonanymy zaiavkamy ta tranzaktsiiamy, shchob zapobihty umovam, shcho pryzvodiat do nevporiadkovanoi torhivli. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_019-16/ed20160518#n27

Yedyni vymohy (standart) do yakosti obsluhovuvannia vidviduvachiv tsentriv nadannia upravlinskykh posluh. Retrieved from: https://me.gov.ua/Documents/Download?id=d20ea076-8757-417b-8c3a-6d8c6a741fca

Pro zakhyst personalnykh danykh : Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (2010). № 34. St. 481. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

Zakhyst informatsiinykh resursiv : navchalno-metodychnyi posibnyk do kursu «Zakhyst informatsiinykh resursiv» /

uklad. S. O. Troian. Uman : [b. v.], 2012. 120 s. Retrieved from: https://library.udpu.edu.ua/library_files/6365_01.pdf

Pro zatverdzhennia Kontseptsii stvorennia Yedynoi derzhavnoi avtomatyzovanoi pasportnoi systemy :

Postanova Kabinet Ministriv Ukrainy N 40 vid 20.01.1997. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-2006- %D0 %BF

Karpenko, O. V. (2016). Mekhanizmy formuvannia ta realizatsii servisno-oriientovanoi derzhavnoi polityky v Ukraini : dys. ... d-ra nauk z derzh. upr. : 25.00.02. Kyiv, 466 р. [in Ukrainian].

Klassika marketinga / sost. B. M. Jenis, K. T. Koks,

M. P. Moskva. SPb. : Piter, 2001. Р. 520–521 [in Russian].

Mudryk, A. B. (2012). Profesiina kompetentnist derzhavnykh sluzhbovtsiv: teoretyko-empirychnyi analiz fenomenu. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia na suchasnomu etapi derzhavotvorennia :

materialy VI nauk.-prakt. konf. (22 lystopada 2012,

m. Lutsk). Lutsk : SPD Hadiak Zhanna Volodymyrivna. Р. 124–126. Retrieved from: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/603/1

Pizhuk, O. I. (2019). Suchasni metodolohichni pidkhody do otsiniuvannia rivnia tsyfrovoi transformatsii ekonomiky. Biznes Inform. № 7. Р. 39–47. Retrieved from: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-39-47

Prymak, T. O., Kostiuchenko, A. M. (2008). Marketynhovi aspekty prosuvannia posluh. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». № 633 : Lohistyka. Р. 585–589. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/981/1/84.pdf

Pro zatverdzhennia Pravyl nadannia ta otrymannia telekomunikatsiinykh posluh : postanova KMU vid 11.04.2012 N 295. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/295-2012- %D0 %BF

Soloviova, O. M. (2014). Shchodo problemnykh pytan yakosti upravlinskykh posluh. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo. 2014. Vyp. 24. T. 3. Uzhhorod : Vydavnychyi dim «Helvetyka». Р. 122–125 [in Ukrainian].

Cherevchenko, L. P. Kontseptsiia polipshennia yakosti nadannia upravlinskykh posluh. Retrieved from: https://khm.gov.ua/uk/file/78769/download?token=3A0WD--Y

Halaris, С., Magoutas, B., Papadomichelaki, X., Mentzas, G.

(2007). Classification and synthesis of quality approaches in e-government services. Internet Research. N 17(4). Р. 378–401.

Henry, Shawn Lawton; Abou-Zahra, Shadi; Brewer, Judy (2014). The Role of Accessibility in a Universal Web. Proceeding W4A ’14 Proceedings of the 11th Web for All Conference Article. N 17. ISBN 978-1-4503-2651-3. Retrieved from: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/2596695.2596719

Horan, T. A., Abhichandani, T. Rayalu, R. (2006). «Assessing user satisfaction of e-government services: development and testing of quality-in-use satisfaction with advanced traveler information systems (ATIS)». Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii, 2006.

The Digital Economy and Society Index (DESI). Retrieved from: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Wacom Technology Services corp. How Consumer Channel Preferences are Evolving by Transaction Type and how businesses can keep up. 2018. Retrieved from: https://technology-signals.com/wp-content/uploads/download-manager-files/How_Consumer_Channel_Preferences_are_Evolving_by_Transaction_Type_final.pdf

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Retrieved from: https://www.w3.org/Translations/WCAG20-ru/#perceivable

Yu, D., Fleming, J., How Customers Interact with Their Banks. Gallup Business Journal. 2013. May 7. Retrieved from: https://news.gallup.com/businessjournal/162107/customers-interact-banks.aspx