DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-1(96)-2020-70-79

Застосування Acquis Communautaire у процесі реалізації державної мовної політики України щодо національних меншин (на прикладі угорської національної меншини)

Tatyana Kovalova

Анотація


У статті розглянуто доктринальне і правове визначення національної меншини, її ознаки, досліджено  acquis communautaire у сфері мовних відносин та окремі положення Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин як його основного правового інструмента в регулюванні мовних відносин. На прикладі угорської національної меншини в Україні показано, як Україна реалізує положення Хартії щодо забезпечення мовних прав угорців Закарпаття.

Ключові слова


державна мовна політика; Європейська хартія регіональних мов або мов меншин; мова національної меншини; національна меншина; acquis communautaire

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramova, D. (2019). Pravove regulyuvannya derzhavnoyi movnoyi polityky u sferi zakhystu prav natsionalnykh menshyn. Geopolityka Ukrayiny: istoriya i suchasnist: zbirnyk nauk. practs. Is. 1 (22). P. 226–261 [in Ukrainian].

Bestersdilger, Yu. (2010). Ukrayinska movna polityka z 1991 po 2001 rik: poglyad zzovni. Mova i suspilstvo: zbirnyk nauk. practs. Lviv. Is. 1. P. 92–94 [in Ukrainian].

Gorlo, N. V. (2019). Funktsionalni ta kontseptualni modeli polityky iredentyzmu (Extended abstract of Doctor’s thesis in law). Lviv. P. 28 [in Ukrainian].

Yevropejska khartiya regionalnykh mov abo mov menshyn ta poyasnyuvalna dopovid. Strasburg, 05.11.1992. Retrieved from: https://rm.coe.int/belarus-brochure-ua-pdf/16807412ca

Yevtux, V. B. (2012). Etnichnist: entsyklopedychnyj dovidnyk / Nacz. ped. un-t im. M. P. Dragomanova; Centr etnoglobalistyky. Kyiv: Feniks. 396 p. [in Ukrainian].

Zagalnoderzhavna programa adaptaciyi zakonodavstva Ukrayiny do zakonodavstva Yevropejskogo Soyuzu: zatverdzhena Zakonom Ukrayiny vid 18.03.2004 № 1629-IV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15

Zgidno z ostannim Vseukrayinskym perepysom naselennya u 2001 roci na Zakarpatti 152 tysyach cholovik nazvaly sebe ugortsyamy za natsionalnistyu. Retrieved from: https://zakarpattya.net.ua/News/182621-Kilkist-uhortsiv-na-Zakarpatti-suttievo-skorotylasia

Kodeks tolerantnosti / uporyad. V. Staryk, T. Khalavka. Chernivci: Ant LTD, 2010. 144 p. [in Ukrainian].

Maksymets, V. Ye. (2015). Instytutsijno-procedurni mexanizmy transformatsiyi etnonatsionalnoyi polityky Slovatskoyi respubliky pislya nabuttya chlenstva v YeS: polityko-pravovi aspekty. Grani. № 11/1 (127). P. 44–50 [in Ukrainian].

Mytsyk, V. V. (2005). Mizhnarodno-pravovi zasady j instytutsijni mexanizmy zakhystu prav natsionalnykh menshyn (Extended abstract of Doctor’s thesis in law). Kyiv. 36 p. [in Ukrainian].

Organizovani Ugorshchynoyu kursy ukrayinskoyi zakinchyly 600 zakarpatciv. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2835257-organizovani-ugorsinou-kursi-ukrainskoi-zakincili-600-zakarpatciv.html

Pidberezhnyk, N. P. (2018). Zabezpechennia etnokulturnykh prav ukrainskoi derzhavotvorchoi natsii, natsionalnykh menshyn v Ukraini v konteksti realizatsii Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta ЄС. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. Is. 3 (56). Part 1. S. 74–86.

Pidberezhnyk, N. (2017). Normatyvno-pravova baza publichnogo upravlinnya z vregulyuvannya etnopolitychnykh vidnosyn v Ukrayini. Efektyvnist derzhavnogo upravlinnya. Is. 2 (51). Part 1. P. 151–159 [in Ukrainian].

Poryadok vykorystannya koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu byudzheti dlya zdijsnennya zakhodiv z realizaysiyi Yevropejskoyi khartiyi regionalnykh mov abo mov menshyn: zatverdzhenyj Postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 06.04.2011 № 369. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/369-2011-%D0%BF

Poryadok vykorystannya koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu byudzheti dlya zdijsnennya zagalnoderzhavnykh zaxodiv u sferax kultury ta mystetstv, oxorony kulturnoyi spadshhyny, vyvezennya, vvezennya i povernennya kulturnykh cinnostej, derzhavnoyi movnoyi polityky, mizhnacionalnykh vidnosyn, religiyi ta zakhystu prav natsionalnykh menshyn: zatverdzhenyj Postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 18.04.2018 № 338. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/338-2018-%D0%BF

Pro kilkist ta sklad naselennya Ukrayiny za pidsumkamy Vseukrayinskogo perepysu naselennya 2001 roku. Natsionalnyj sklad naselennya. Retrieved from: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/

Pro kilkist ta sklad naselennya Ukrayiny za pidsumkamy Vseukrayinskogo perepysu naselennya 2001 roku. Movnyj sklad naselennya Ukrayiny. Retrieved from: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/

Pro natsionalni menshyny v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 25.06.1992 r. № 2494-XII. Vidom. Verhov. Rady Ukrayiny. 2003. № 30. St. 259 [in Ukrainian].

Pro ratyfikaciyu Yevropejskoyi xartiyi regionalnykh mov abo mov menshyn: Zakon Ukrayiny vid 15.05.2003.

№ 802-IV. Vidom. Verhov. Rady Ukrayiny. 2003. № 30. St. 259 [in Ukrainian].

Proekt Chetvertoyi periodychnoyi dopovidi Ukrayiny «Pro vykonannya Yevropejskoyi khartiyi regionalnykh mov abo mov menshyn» (nadayetsya vidpovidno do statti 15 Xartiyi). Kyiv, 2018. 158 p. Retrieved from: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245434695&cat_id=244909847

Sklyar, V. (2009). «130 etnosiv»: realiyi Ukrayiny chy politychnyj mif. Ukrayinskyj prostir. № 6 (14). Retrieved from: http://snip.net.ua/20150212/politychnyj-mif-130-etnosiv-ukrayiny/

Ugoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropejskym Soyuzom, Yevropejskym spivtovarystvom z atomnoyi energiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony: Mizhnarodnyj dokument vid 27.06.2014 № 984_011. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Ukrayintsi v Ugorshhyni. Retrieved from: https://hungary.mfa.gov.ua/posolstvo/275-ukrajinci-v-ugorshhini

Yatsyshyn, N. G. (2017). Regulyuvannya prav natsionalnykh menshyn u mizhderzhavnykh dogovorax: istoriya ta suchasnist. Mizhnarodnyj yurydychnyj visnyk: aktualni problemy suchasnosti (teoriya ta praktyka). Iss. 2–3 (6–7). P. 281–289 [in Ukrainian].

évi CLXXIX, 2011, 5 § 5. Retrieved from: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/96678/114323/F-1460668582/right%20of%20nationalities.pdf

Reservations and Declarations for Treaty № 148 – European Charter for Regional or Minority Languages Hungary. Retrieved from: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/

The World Factbook. Hungary. Retrieved from: https://www.cia.gov/library /publications/the-world-factbook/geos/hu.htmlUNGARY

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap. nsf/download.xsp/WDU20050170141/O/D20050141.pdf