DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-1(96)-2020-39-48

Державне регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні в умовах євроінтеграції

Olha Klymenko

Анотація


Розглянуто показники діяльності ринків небанківських фінансових послуг в Україні, і зокрема страхового ринку, порівняно з аналогічними ринками розвинутих держав. Розраховано матрицю коефіцієнтів кореляції між ВВП, розмірами середньої заробітної плати та середньої пенсії в Україні і фінансовими показниками діяльності страхового ринку та ринку кредитних спілок. Виявлено проблеми розвитку цих ринків і недоліки системи їх державного регулювання. Наведено конкретні приклади. Проаналізовано заходи, які вживаються Україною щодо імплементації національного законодавства у сфері регулювання ринків небанківських фінансових послуг до стандартів Європейського Союзу. Рекомендовано посилити регуляторні функції, що забезпечують подальше підвищення захисту прав споживачів цих ринків, і вплив держави на їх розвиток у напрямі гармонізації з європейськими законодавчими нормами.

Ключові слова


держава; європейська інтеграція; ринки небанківських фінансових послуг; страхування; державне управління; законодавство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Pinchuk, A. P. (2013). Udoskonalennya derzhavnoho rehulyuvannya rynkiv strakhovykh posluh u konteksti yevrointehratsiyi Ukrayiny. Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya. Vyp. 3 (18). P. 171–179 [in Ukrainian].

Klymenko, O. V. (2016). Yevrointehratsiya sfery rynkiv nebankivsʹkykh finansovykh posluh Ukrayiny. Ekonomika ta derzhava. № 2. P. 109–112 [in Ukrainian].

Klymenko, O. V. (2019). Udoskonalennya systemy derzhavnoho rehulyuvannya rynkiv nebankivsʹkykh finansovykh posluh. Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka: E-zhurnal. Vyp. № 2. Retrieved from: http://www.e-patp.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=26

Pidsumky diyalʹnosti finansovykh kompaniy ta yurydychnykh osib (lizynhodavtsiv) za I pivrichchya 2019 roku. Retrieved from: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/FK_II%20kv_2019.pdf

Vilenchuk, O. M. (2015). Teoretyko-metodychni zasady doslidzhennya strakhuvannya, yak ekonomichnoyi katehoriyi. Ekonomika Ukrayiny. № 7. P. 18–28 [in Ukrainian].

Klymenko, O. V. (2019). Napryamy vdoskonalennya rehulyuvannya rynku strakhuvannya. Ekonomika Ukrayiny. № 7–8. P. 55–69 [in Ukrainian].

Klymenko, O. V. (2019). Naukovi i prykladni aspekty derzhavnoho rehulyuvannya diyalʹnosti strakhovoho rynku. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok. 2019. № 10. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/48.pdf

Puriy, H. M. (2018). Strakhovyy rynok Ukrayiny: suchasnyy stan ta problemy rozvytku. Efektyvna ekonomika: elektronnyy zhurnal. № 10. Retrieved from: http://www. economy.nayka.com.ua/?op =1&z=6609

Klymenko, O. V. (2017). Transportne zapiznyuvannya reaktsiyi rynkiv nebankivsʹkykh finansovykh posluh na zminy pokaznykiv ekonomiky Ukrayiny. Ekonomika ta derzhava. № 9. P. 113–116 [in Ukrainian].

Klymenko, O. V. (2016). Rynky nebankivsʹkykh finansovykh posluh: pytannya stiykosti v umovakh ekonomichnoyi kryzy. Ekonomika ta derzhava. № 4. P. 96–101 [in Ukrainian].

Klymenko, O. V. (2017). Stiykistʹ i stabilʹnistʹ nebankivsʹkykh finansovykh posluh Ukrayiny. Ekonomika Ukrayiny.

№ 7. P. 49–63 [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine (2019). Statistical information. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed September 2019).

National Bank of Ukraine (2019). Dynamics of structural units operating banks in Ukraine. Retrieved from: http://www.bank. gov.ua/control/uk/publish/article?-art_id=36807&cat_id=36798 (Accessed September 2019).

Kompleksna prohrama rozvytku finansovoho sektoru Ukrayiny do 2020 roku: Postanova Pravlinnya Natsionalʹnoho banku Ukrayiny vid 18.06.2015 № 391 (u redaktsiyi rishennya Pravlinnya Natsionalʹnoho banku Ukrayiny vid 16.01.2017 № 28). Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297

Pro poryadok provadzhennya diyalʹnosti strakhovymy poserednykamy: Рostanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 18.12.1996 №1523. Retrieved from: //http://www.rada.gov.ua

Prykazyuk, N. V. (2013). Diyalʹnistʹ strakhovykh brokeriv v Ukrayini ta yiyi rehulyuvannya. Efektyvna ekonomika: elektronne naukove fakhove vydannya.

№ 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op =1&z=1780

Directive 2002/92/EC of the European Parliament Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ /LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0092:EN:HTML

Zhuravka, O. S., Virmenko, Yu. V., Kobetsʹ, Zh. O. (2018). Rozvytok instytutu strakhovykh brokeriv u konteksti yevrointehratsiynykh protsesiv. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya. № 1 (12). P. 320–326.

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro reyestratsiyu strakhovykh ta perestrakhovykh brokeriv i vedennya derzhavnoho reyestru strakhovykh ta perestrakhovykh brokeriv: rozporyadzhennya Derzhfinposluh vid 28.05.2004 № 736. Retrieved from: http://www.rada.gov.ua

Pro zatverdzhennya Poryadku ta vymoh shchodo zdiysnennya poserednytsʹkoyi diyalʹnosti na terytoriyi Ukrayiny z ukladannya dohovoriv strakhuvannya zi strakhovykamy-nerezydentamy: Rozporyadzhennya Derzhfinposluh vid 25.10.2007 № 8170. Retrieved from: http://www.rada.gov.ua

Zolotarʹova, O. V. (2017). Klyuchovi tendentsiyi ta priorytety rozvytku rynku strakhovykh posluh v Ukrayini. Ekonomika i suspilʹstvo. № 11. P. 413–420 [in Ukrainian].

Zaletov, O. M. (2016). Derzhavne rehulyuvannya investytsiynoyi diyalʹnosti strakhovykh kompaniy v Ukrayini. Visnyk KNU im. Tarasa Shevchenka. Ekonomika. № 180. P. 25–32 [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo zakhystu prav spozhyvachiv finansovykh posluh: Zakon Ukrayiny vid 20.09.2019 № 122-IX. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/122-20 (data zvernennya 28.11.2019).

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo udoskonalennya funktsiy iz derzhavnoho rehulyuvannya rynkiv finansovykh posluh: Zakon Ukrayiny vid 12.09.2019 № 79-IX. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/79-20 (data zvernennya 28.11.2019).

Klymenko, O. V. (2019). Analiz praktyky derzhavnoho rehulyuvannya strakhovoho rynku Ukrayiny. Problemy modernizatsiyi Ukrayiny. Vypusk 9. Problemy rozvytku demokratychnoyi derzhavnosti v konteksti svitovykh modernizatsiynykh protsesiv formuvannya natsionalʹnykh hromadyansʹkykh suspilʹstv (politychnyy, yurydychnyy, ekonomichnyy, sotsialʹnyy, psykholohichnyy ta upravlinsʹkyy aspekty): materialy zvitnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Kyiv, 28 lystopada 2019 r.). Kyiv: MAUP, 2019. P. 257–259 [in Ukrainian].

Bihdash, V. V. (2019). Napryamy rozvytku derzhavnoho rehulyuvannya u strakhovomu sektori nebankivsʹkykh finansovykh ustanov. Problemy modernizatsiyi Ukrayiny. Vyp. 9. Problemy rozvytku demokratychnoyi derzhavnosti v konteksti svitovykh modernizatsiynykh protsesiv formuvannya natsionalʹnykh hromadyansʹkykh suspilʹstv (politychnyy, yurydychnyy, ekonomichnyy, sotsialʹnyy, psykholohichnyy ta upravlinsʹkyy aspekty): materialy zvitnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Kyiv, 28 lystopada 2019 r.). Kyiv: MAUP, 2019. P. 86–88 [in Ukrainian].

Klymenko, O. V. Napryamy reformuvannya systemy derzhavnoho upravlinnya strakhovym rynkom. Teoretychni aspekty ta praktychni problemy upravlinnya, ekonomiky ta pryrodokorystuvannya v Ukrayini: materialy III Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Kyiv: UkrSICH. 2019. P. 85–87 [in Ukrainian].