DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-1(96)-2020-13-22

Еволюція інституту запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у системі публічної служби

Olena Holiashkina

Анотація


У статті досліджено процес формування в Україні інституту запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у системі публічної служби. На основі ретроспективного та історично-порівняльного аналізу відповідних правових актів виділено основні етапи становлення та розвитку інституту запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у сфері публічної служби і визначено їх особливості.

Ключові слова


конфлікт інтересів; державна служба; державне управління; державна антикорупційна політика; організаційно-правові механізми запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Afanas'ev, V. G. (1973). Nauchnoe upravlenie obshhestvom (Оpyt sistemnogo issliedovanija) [Scientific society administration (Systems research attempt)]. Моskow: Politizdat [in Russian].

Zajonchkovskij, P. A. (1978). Pravitel'stvennyj apparat samoderzhavnoj Rossii v XIX v. [Government of autocratic Russia in XIX century]. Моskow: Mysl' [in Russian].

Lenin, V. I. (1969). Derzhava i revoliutsiia. In Povne zibrannia tvoriv u 55 t. (Vol. 33). [Country and revolution]. Моskow: Vydavnytstvo polityzhnoi literatury [in Ukrainian].

Manohin, V. M. (1966). Sovetskaja gosudarstvennaja sluzhba [Soviet public service]. Моskow: Jurid. lit. [in Russian].

Piren, М. I. (2003). Konfliktolohiia [Conflictology]. Kyiv: МАUP [in Ukrainian].

Rivchachenko, S. V. (2017). Istoriia normatyvnoho zakriplennia poniattia «konflikt interesiv» v antykoruptsiinomu zakonodavstvi Ukrainy [History of normative fixing of the concept of «conflict of interests» in the anti-corruption legislation of Ukraine]. Prykarpatskii yurydychnyi visnyk. Is.1. P. 120–126 [in Ukrainian].

Svetlov, А. Ya. (1978). Otvetstvennost' za dolzhnostnye prestuplenija [Responsibility for office crimes]. Kyiv: Naukova dumka [in Russian].

Pavlovskiy R. S. (Ed.) (1986). Sovetskoie administrativnoe pravo [Soviet administrative law]. Kyiv: Vyshha shkola [in Russian].

Ulozhenie o nakazaniiah# ugolovnyh# i ispravitel'nyh (1912). Izdaniie 1885 g. In Svod# zakonov Rossijkoj imperii v 16 t. (Vol. 15). Sankt Petersburg: Dejatel. Retrieved from: http://pravo.by/upload/pdf/krim-pravo/ulogenie_o_nakazanijah_ugolovnih_i_ispravitelnih_1845_goda.pdf

О sovmeshhenii dolzhnostej i о sluzhbe rodstvennikov v uchrezhdienijah, predprijatijah I organizansijah obobshchestvlennogo sektora: Postanovlenie Soveta Narodnyh Komissarov USSR от 4.06.1933. Visti

VUZVK. 1933. № 126. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001699-33

Pro derzhаvnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 16.23.1993

№ 3723-XII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

Konstytutsiiа (Osnovnyi Zakon) Ukrainskoi Radianskoi Sotsialistychnoi Respubliky: Zakon Ukrainskoi RSR vid 20.04.1978. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09

Pro zminy i dopovnennia do Konstytutsii (Osnovnoho Zakonu) Ukrainskoi RSR: Zakon Ukrainskoi RSR vid 27.10.1989 № 8303-XI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1213%D0%B0-12

Kryminalnо-protsesualnyi kodeks Ukrainskoi RSR: Zakon URSR vid 28.12.1960. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05

Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainskoi RSR: Zakon URSR vid 18.07.1963. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1501-06/ed20040318

Pro sudoustrii Ukrainskoi RSR: Zakon URSR vid 05.06.1981 № 2022-X. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2022-10/ed19810605

Pro status suddiv v SRSR: Zakon SRSR vid 04.08.1989

№ 328-I. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0328400-89

Kryminalniy kodeks Ukrainskoi RSR: Zakon URSR vid 28.12.1960. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0006.html

Pro vnesennia zmin i dopovnen do Konstytutsii (Osnovnoho Zakonu) Ukrainskoi RSR: Zakon URSR vid 19.06.1991 № 1213а-XII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1213%D0%B0-12

Pro status narodnoho deputata Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 17.11.1992 № 2790-XII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12/ed19921117

Pro status deputativ mistsevyh Rad narodnyh deputativ: Zakon Ukrainy vid 04.02.1994 № 3949-XII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3949-12

Pro status suddiv: Zakon Ukrainy vid 15.12.1992 № 2862-XII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-12

Pro kvalifikatsiini komisii, kvalifikatsiinu atestatsiiu i dystsyplinarnu vidpovidalnist suddiv sudiv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.02.1994 № 3911-XII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3911-12

Pro borotbu z koruptsiieiu: Zakon Ukrainy vid 05.10.1995 № 356/95-ВР. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/356/95-%D0%B2%D1%80

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Zahalni pravyla povedinky derzhavnoho sluzhbovtsia, zatverdzheni nakazom Holovderzhsluzhby Ukrainy від 23.10.2000 № 58. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0783-00

Pro zasady zapobihannia tа protydii koruptsii: Zakon Ukrainy vid 11.06.2009 № 1506-17. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1506-17

Pro vidpovidalnist yurydychnykh osib za vchynennia koruptsiinykh pravoporushen: Zakon Ukrainy vid 11.06.2009 № 1507-VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1507-17

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavzhykh aktiv Ukrainy shchodo vidpovidalnosti za koruptsiini pravoporushennia: Zakon Ukrainy vid 11.06.2009 № 1508-VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-17

Stenohrama plenarnoho zasidannia Verkhovnoi Rady Ukrainy somoi sesii shostoho sklykannia. Zasidannia sorok pershe 21.12.2010. Retrieved from: http://static.rada.gov.ua/zakon/skl6/7session/STENOGR/21121007_41.htm

Pro vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo zapobihannia ta protydii koruptsii: Zakon Ukrainy vid 21.12.2010 № 2808-VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2808-17

Pro zasady zapobihannia i protydii koruptsii: Zakon Ukrainy vid 07.04.2011 № 3206-VI. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17

Pro pravyla etychnoi povedinky: Zakon Ukrainy vid 17.05.2012 № 4722-VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4722-17

Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1700-VII. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/1700-18

Pro zasady derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky v Ukraini (Аntykoruptsiina strategiia) nа 2014-2017 roky: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1699-VII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-18

Pro Natsionalne antykoruptsiinе biuro Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1698-VII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18 (Accessed: 10.12.2019)