DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-4(95)-2019-86-92

Інформаційно-аналітичні технології в організації та проведенні наукових досліджень

Ganna Muravytska

Анотація


У статті здійснено аналіз застосування технологій інформаційно-аналітичної діяльності та відповідних інформаційно-аналітичних систем в організації та проведенні наукових досліджень. Розкрито напрями інформаційного забезпечення організації наукової діяльності галузі державного управління, зокрема виокремлено науково-інформаційну, інформаційно-аналітичну, інформаційно-реферативну, інформаційно-комунікативну діяльність. З метою актуалізації наукових і дисертаційних досліджень запропоновано модель науково-інформаційного забезпечення організації наукової діяльності в галузі «Державне управління».
Досліджено умови інтеграції української науки в європейський дослідницький простір, серед яких пріоритетним напрямом є надання відкритого віддаленого доступу до масивів структурованих баз даних та знань, що потребує прискорення і більш складних способів її інформаційно-аналітичної переробки, пов’язаної із застосуванням автоматизованих інформаційних систем управління.


Ключові слова


інформаційно-аналітичні технології; організація наукових досліджень; науково-інформаційна діяльність; модель науково-інформаційного забезпечення; інформаційні ресурси; галузь науки «Державне управління»

Повний текст:

PDF

Посилання


Cabinet of Ministers of Ukraine (2016). The Rozporiadzhennia «Deiaki pytannia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80 (Accesed 30 October 2019).

Kovbasiuk, Yu. V., Troshchynskyi, V. P., Surmin, Yu. P. (Eds.) et al. (2011). Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia: dovidk. vyd. U 8 t. T. 2. Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration: In Vol. 8. Vol. 2. Methodology of Public Administration]. Kyiv. NADU [in Ukrainian].

Kuibida, V. S. & Karpenko, O. V. (2019). Informatsiino-komunikatyvna diialnist orhaniv publichnoi vlady [Information and communication activities of public authorities]. Kyiv: NADU; Komprynt [in Ukrainian].

Kobieliev, O. M. (2013). Informatsiino-analitychna diialnist bibliotek Ukrainy: teoretyko-metodolohichni zasady rozvytku [Information-analytical activity of Ukrainian libraries: theoretical and methodological principles of development]. Kharkiv [in Ukrainian].

Kovbasiuk, Yu. (2012). Nauka derzhavnoho upravlinnia v umovakh systemnykh derzhavno-upravlinskykh reform i suspilnykh transformatsii. Visn. NADU. Series «Рublic Аdministration». 1. 17.

Kravchenko, S. O. & Kravchenko, V. V. (2015). Osnovy metodolohii informatsiino-analitychnoi diialnosti [Basics of methodology of information and analytical activity].UkrSICh. Kyiv [in Ukrainian].

Lysetskyi, Yu. M. (2018). Informatsiini tekhnolohii v upravlinni ta obrobtsi informatsii [Information technologies in information management and processing]. LAT&K. Kyiv [in Ukrainian].

Chernyshenko, S. V. & Vorotnyts'kyy Yu. I. (2015). Metodolohichni osnovy stvorennya, vprovadzhennya i rozvytku intehrovanoyi informatsiynoyi systemy upravlinnya universytetom [Methodological basis for the creation, implementation and development of integrated information management system University]. Sums'k. derzhav. un-t. Sumy [in Ukrainian].

Muravytska, H. V. (2017). Informatsiina baza systemy profesiinoho navchannia derzhavnykh sluzhbovtsiv [Information base of the system of professional training of civil servants]. Visn. NADU. Series «Рublic Аdministration». 2. 104–111.

Popyk, V. I. (2015). Formuvannia natsionalnoho naukovo-informatsiinoho prostoru: intehratsiia y kooperatsiia zusyl bibliotek, naukovykh ustanov ta informatsiinykh tsentriv Ukrainy [Formation of the national scientific and information space: integration and cooperation of efforts of libraries, scientific institutions and information centers of Ukraine]. Bibl. visn. Vol. 3 (227). 3–11 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy (2015). Zakon Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist». Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page (Accesed 30 October 2019).

Verkhovna Rada Ukrainy (1993). Zakon Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro naukovo-tekhnichnu informatsiiu». Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3322-12 (Accesed 30 October 2019).

Prezydent Ukrainy (2013). Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku». Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page (Accesed

October 2019).

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy (2019). Nakaz MON Ukrainy «Pro opublikuvannia rezultativ dysertatsii na zdobuttia naukovykh stupeniv doktora i kandydata nauk». Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34057.html (Accesed 30 October 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018). The Rozporiadzhennia «Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018–2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii». Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (Accesed 30 October 2019).

Rabadanova, L. V. Referatyvna diialnist Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky Ukrainy imeni V.O. Sukhomlynskoho yak zasib rozvytku naukovoi komunikatsii [Reference activity of the State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine Sukhomlinsky as a means of developing scientific communication]. Retrieved from: http://lib.iitta.gov.ua/166133/1/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf (Accesed 30 October 2019).

Surmin, Yu. P. & Bidzyura, I. P. (2012). Analiticheskaya deyatelnost: teoriya, metody, instrumenty [Analytical activity: theory, methods, tools]. Osvita Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].

Teleshun, S. O. & Reiterovych, I. V. (2013). Politychna analityka v derzhavnomu upravlinni [Political analytics in public administration]. NADU. Kyiv [in Ukrainian].

Karpenko, O., Namestnik, V. (2018). Digital culture: social essence and communicational constituents. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald (2). 51–54.

Klochko, O. V. (2016). Model functioning integrated electronic educational resources in conditions of «Information explosion. Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. Vol. 3. 37–43.

Schneider, G. (2016). Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung: Ein Förderprogramm zur Bündelung der wissenschaftlichen Information in der Schweiz. BIBLIOTHEK – Forschung und Praxis. 40 (3). 424–433.

Stepko, A. M. (2015). Use of the United Nations’ information technologies for higher education improving. Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. Vol. 1. 55–58.