DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-1(92)-2019-31-38

Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони України і перспективи його вдосконалення

Oleh Poshedin

Анотація


У статті визначено сучасний стан демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України та розглянуто перспективи його вдосконалення. Зазначено, що система демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України перебуває в процесі становлення. Акцентовано увагу на тому, що створення дійсно правової демократичної держави, де парламентарі і політичні лідери відчувають свою відповідальність перед виборцями, ураховують думку громадянського суспільства, є об’єктивною передумовою для впровадження ефективного демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони. Водночас наголошено на тому, що зміцнення контрольних повноважень Верховної Ради України, вдосконалення законодавства щодо державної таємниці, забезпечення відкритості державного бюджету сприятиме вдосконаленню системи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України.

Ключові слова


демократичний цивільний контроль; сектор безпеки і оборони; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Baklend B. Insty`tuty` ombudsmena u spravax zbrojny`x sy`l. Prakty`chny`j posibny`k / Bendzhamin Baklend, Vil`yam Makdermott. – DKZS, Zheneva, 2015. – 162 s. [Ombuds Institutions for Armed Forces].

Vy`chalkivs`ka Yu. S. Organizacijno-pravovi mexanizmy` zdijsnennya prezy`dents`kogo kontrolyu nad sektorom bezpeky` i oborony` Ukrayiny` / Yu. S. Vy`chalkivs`ka // Investy`ciyi: prakty`ka ta dosvid. – 2017. – # 24. – S. 131-137. [Organizational and legal mechanisms for the implementation of presidential control over the security and defense sector of Ukraine].

Gorbulin V. P. Strategichne planuvannya: vy`rishennya problem nacional`noyi bezpeky`: monografiya / V. P. Gorbulin, A. B. Kachy`ns`ky`j. – K.: NISD, 2010. – 288 s. [Strategic Planning: Solving National Security Issues: A Monograph].

Grazhdansky`j kontrol` nad sektorom bezopasnosty`. Posoby`e dlya organy`zacy`j grazhdanskogo obshhestva / [Y`den Koul, Mary`na Kapary`ny`, Katry`n Ky`ncel`bax y` dr.]; pod red. Y`den Koul, Kersty`n Эppert, Katry`n Ky`ncel`bax. – DKZS, Zheneva, 2010. – 377 s. [Civilian control over the security sector. Handbook for civil society organizations].

Yemchura Taras. Ilyuziya sekretnosti. Chy` vmiyemo my` zberigaty` derzhavni tayemny`ci? [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: https://www.pravda.com.ua/columns/2018/08/21/7189794/ [Illusion of secrecy. Can we keep state secrets?] (Accessed 11 February 2019)

Zakon Ukrayiny` “Pro komitety` Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`” [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/116/95-vr [Law of Ukraine “On Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine”].

Zakon Ukrayiny` “Pro nacional`nu bezpeku Ukrayiny`” [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dos¬tupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 [Law of Ukraine “On National Security of Ukraine”] (Accessed 11 February 2019)

Kozij I. Reforma demokraty`chnogo cy`vil`nogo kontrolyu nad Zbrojny`my` Sy`lamy` ta inshy`my` vijs`kovy`my` formuvannyamy` v Ukrayini: nastupni kroky`. / Igor Kozij, Leonid Polyakov. – Ky`yiv: Insty`tut Yevro-Atlanty`chnogo spivrobitny`cztva, 2018. – 39 s. [Reform of democratic civilian control over the Armed Forces and other military formations in Ukraine: the next steps].

Konsty`tuciya Ukrayiny` [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр [Constitution of Ukraine] (Accessed 11 February 2019)

Kontrol` i kerivny`cztvo: parlamenty` ta upravlinnya u sektori bezpeky`. Prakty`chny`j posibny`k / [Iden Koul, Gans Born, Sajmon Lann y` dr.]; pid red. Iden Koul, Filippa Fluri, Sajmona Lanna. – DKZS, Zheneva, 2015. – 132 s. [Control and guidance: parliaments and management in the security sector. Practical guide].

Kotelyanecz` O. O. Shlyaxy` pidvy`shhennya efekty`vnosti demokraty`chnogo cy`vil`nogo kontrolyu nad sektorom bezpeky` // [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/20-1442222515.pdf [Ways to increase the effectiveness of democratic civilian control over the security sector] (Accessed 11 February 2019)

Kuz`muk O. I. Formuvannya ta evolyuciya Voyennoyi organizaciyi (sektoru bezpeky` i oborony`) Ukrayiny` (1991-2012) : monografiya. – K.: NUOU im. Ivana Chernyaxovs`kogo, 2013. – 436 s. [Formation and Evolution of the Military Organization (Sector of Security and Defense) of Ukraine (1991-2012): monograph].

Nadzor za deyatel`nost`yu razvedыvatel`nыx sluzhb. Prakty`cheskoe posoby`e / [Gans Born, Gabry`эl` Gajsler My`zvejdzh, Styuart Farson y` dr.]; pod red. Gansa Borna, Эjdan Uy`llz. – DKVS, Zheneva, 2015. – 236 s. [Supervision over the activities of intelligence services. Practical Handbook].

Polozhennya pro Administraciyu Prezy`denta Ukrayiny` [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/504/2010 [Regulations on the Administration of the President of Ukraine] (Accessed 11 February 2019)

Proekt Zakonu “Pro vnesennya zmin do Byudzhetnogo kodeksu Ukrayiny`” [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63541 [Draft Law “On Amendments to the Budget Code of Ukraine”] (Accessed 11 February 2019)

Proekt Zakonu “Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny` Pro Reglament Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`” (shhodo derzhavnogo oboronnogo byudzhetu) [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63540 [Draft Law “On Amendments to the Law of Ukraine On the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine”] (Accessed 11 February 2019)

Sekretnist` i prozorist`: zabezpechennya nalezhnogo balansu u sferi oborony`. Nezalezhny`j anty`korupcijny`j komitet z py`tan` oborony` [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: https://nako.org.ua/wp-content/uploads/2018/08/sekretnist_ta_prozorist_zavantazhyty_ukr.pdf [Secrecy and transparency: ensuring an adequate balance of defense. Independent Anti-Corruption Committee on Defense] (Accessed 11 February 2019)

Sicins`ka M. V. Demokraty`chny`j cy`vil`ny`j kontrol` nad sektorom bezpeky` i oborony` Ukrayiny`: monografiya / M. V. Sicins`ka. – K.: NADU, 2014. – 364 s. [Democratic civilian control over the security and defense sector of Ukraine: monograph].

Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` “Pro vnesennya zmin do deyaky`x ukaziv Prezy`denta Ukrayiny`” [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/775/2010 [Decree of the President of Ukraine “On Amending Certain Presidential Decrees”] (Accessed 11 February 2019)

Ukaz Prezy`denta “Pro povnovazhennya ta garantiyi zdijsnennya postijnogo kontrolyu za diyal`nistyu Sluzhby` bezpeky` Ukrayiny`” [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/427/2007 [Presidential Decree “On the powers and guarantees of constant control over the activities of the Security Service of Ukraine”] (Accessed 11 February 2019)

Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` “Pro posy`lennya kontrolyu za diyal`nistyu Zbrojny`x Sy`l Ukrayiny` ta inshy`x vijs`kovy`x formuvan`” [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/84/2015 [Decree of the President of Ukraine “On strengthening control over the activities of the Armed Forces of Ukraine and other military formations”] (Accessed 11 February 2019)

Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` “Pro Strategichny`j oboronny`j byuleten` Ukrayiny`” Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/240/2016/page [Decree of the President of Ukraine “On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine”] (Accessed 11 February 2019)

Ukrayina: demokraty`chne uryaduvannya u sektori bezpeky` [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://ukrainesecuritysector.com [Ukraine: Democratic Governance in the Security Sector] (Accessed 11 February 2019)