DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-1(92)-2019-11-17

Інформаційне забезпечення системи стратегічного керівництва силами оборони

Oleksander Ustymenko, Yuri Sarychev

Анотація


Стаття присвячена визначенню та обґрунтуванню видів інформаційного забезпечення системи стратегічного керівництва силами оборони. Розглянуто сучасні підходи до інформаційного забезпечення та його ролі в системі державного управління. Обґрунтовано важливість динамічного інформаційного ресурсу, який дає змогу відповідним посадовим особам, які задіяні в усьому контурі державного управління у воєнній сфері, починаючи від Головнокомандувача ЗС України і до командира тактичної ланки військового управління, оперативно приймати відповідні рішення.

Результати моніторингу ситуації (повільного, прискореного чи оперативного) як стану об’єктів управління (своїх військ та військ противника), так і обстановки навколо нього є головним джерелом інформації для оперативного прийняття рішень. Отже, моніторинг ситуації слід вважати одним із видів інформаційного забезпечення в системі стратегічного керівництва силами оборони.


Ключові слова


інформаційне забезпечення; система стратегічного керівництва; сили оборони; гібридна війна; моніторинг ситуації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aver'yanov V. B. (1998), Derzhavne upravlinnya v Ukraini [Public administration in Ukraine], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.

Bakumenkо V. D., Knyazev V. M. (2002), Derzhavne upravlinnya [Public administration], NAРA, Kyiv, Ukraine.

Kovbasyuk Y. V., Surmin Y. P., Nadolyshniy P. I. (2011), Entsyklopediya derzhavnogo upravlinnya [Encyclopedia of public administration], NAРA, Kyiv, Ukraine.

Teleshun S. O. (2007), Praktychni aspekty informatsiyno-analitychnoi roboty [Practical aspects of information-analytical work], NAРA, Kyiv, Ukraine.

Rusnak I. S. and Telelym V. M. (2000), “Development of forms and methods of informative fight is on the modern stage”, Nauka i oborona, vol.2, pp.18–23.

Tolubko V. B., Ros A. O. (2002), “Constituents of informative fight”, Nauka i oborona, vol. 2, pp. 23–28.

Tolubko V. B. (2004), Informatsiyna bespeka derzhavy u konteksti protydii informatsiynym viynam [Informative safety of the state is in the context of counteraction informative wars], NAOU, Kyiv Ukraine.

Tolubko V. B., Zhuk S. Y., Kosevtsov V. O. (2004), “Conceptual bases of informative safety of Ukraine”, Nauka i oborona, vol. 2, pp. 19–25.

Snitsarenko P. M., Veshitskiy I. V. (2009) “Sources and essence of informative safety of Ukraine in a military sphere and problem questions of its providing”, Institute of problem national safety, vol. 5 (24), pp. 23–33.

Snitsarenko P. M., Novoselov V. V. (2010), “Conceptual looks are to the informative providing of organs of reacting of Ukraine in the crisis situations of military character”, Institute of problem national safety, vol. 7 (26), pp. 75–80.

Snitsarenko P. M., Lapytsky S. V. (2013). Sy`stemy` dy`stancijnogo monitory`ngu navkoly`shn`ogo prostoru dlya vy`yavlennya i suprovodzhennya ruxomy`x ob'yektiv z metoyu zabezpechennya voyennoyi bezpeky` derzhavy. Zbirny`k naukovy`x pracz` CzNDI OVT ZS Ukrayiny, Kyiv, vol. 2(49), pp. 116–125.

Sniczarenko P. M., Lapy`cz`ky`j S. V., Gul`tyayev A. A., Golovin O. O., Gupalo A. Yu. (2016), Teoriya ozbroyennya. Naukovo-texnichni problemy` ta zavdannya. Vijs`kovi sy`stemy` dy`stancijnogo monitory`ngu navkoly`shn`ogo prostoru shhodo ruxomy`x ob'yektiv: metodologichni aspekty` obg`runtuvannya vy`mog (Vol. 3). Kyiv, Vy`davny`chy`j dim Dmy`tra Burago. 480 p.

Snitsarenko P. M., Sarychev Yu. O. (2016), “Theoretical approaches is near determination of essence information support in the system of public administration”, Scientifically informative bulletin of Academy of national safety, vol. 1–2 (9–10), pp. 7–19.

Zozulya O. S. Zarubizhny`j dosvid derzhavnogo upravlinnya zabezpechennyam informacijnoyi bezpeky` v umovax informacijno-psy`xologichnogo proty`borstva, Kyiv, Scientific Journal of the Academy of National Security, 2016, vol. 3 1–2 (9–10). – pp. 28–38.

Kaczalap V. O., Usty`menko O. V. Stvorennya, rozvy`tok ta zaxy`st kibernety`chnogo prostoru voyennoyi sfery` Ukrayiny. Hileya: naukovyy visnyk. Zbirnyk naukovykh prats'. Kyiv : VIR UAN, 2013, vol. 75 (8). –

pp. 519–521.

Sarychev Yu. O., Ustymenko O. V., Kaczalap V. O., (2013), “Terminological system of branch as information safety of the state in a military sphere”, VITI, pp.187–188.

Sarychev Yu. O. (2016), “An analysis of approaches is in relation to determination of modern role and place of the information support in the system of public administration”, NAРA, vol. 3 (82). – pp. 138–143.

Usty`menko O. V. Propozy`ciyi shhodo zabezpechennya informacijnoyi bezpeky` derzhavy` u xodi vedennya informacijnoyi vijny. [Collection of scientific works “Proceedings of the Academy”], 2008, vol. 5 (85). – pp. 75–81.

Usty`menko O. V. (2013). Informacijna bezpeka yak skladova derzhavnoyi polity`ky` zabezpechennya nacional`noyi bezpeky` Ukrayiny`. Derzhavna polity`ka zabezpechennya nacional`noyi bezpeky` Ukrayiny`: aktual`ni problemy` ta shlyaxy` yix rozv'yazannya, Proceedings of the Round table Title. Kyiv, NAРA, 215 p.

Usty`menko O. V., Sary`chev Yu. O., Xlon S. E. (2014), Udoskonalennya terminosy`stemy` informacijna bezpeka derzhavy` u voyennij sferi. [Geoinformation systems and information technologies in military and special tasks: Collection of materials of the scientific and technical seminar], L`viv, ASV, pp. 167–169.

Snitsarenko P. M., Sarychev Yu. O. (2016), “The role and place of information support in the system of public administration”, Kyiv, NAРA, vol. 1, pp. 46–56.

Sarychev Yu. O. (2016), Teorety`chny`j pidxid do informacijnogo zabezpechennya v sy`stemi derzhavnogo upravlinnya u voyennij sferi. Bulletin NAРA. vol. 4 (83). – pp. 153–160.

Vijs`kovy`j standart VST 01.004.004 – 2014 (01). “Informacijna bezpeka derzhavy` u voyennij sferi. Terminy` ta vy`znachennya” [Information security of the state in the military sphere. Terms and definitions].

President of Ukraine (2016), Decree “On the decision of the Council of National Security and Defense of Ukraine dated March 4, 2016 “On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show /92/2016 (Accessed 18 January2019).