Редакційна політика

Галузь та проблематика

У процесі розбудови цифрового суспільства та інтеграції України до європейської спільноти відбувається неминуча трансформація державного управління в публічне. Формування галузі знань «Публічне управління та адміністрування» стає одним із найважливіших завдань нової наукової еліти, яка, обґрунтовуючи необхідність політичних, економічних, інституційних та технологічних змін, покликана здійснити перетворення існуючих світоглядних засад, пов’язаних з функціонуванням країни.

В Україні відбувається зміна політичних еліт із якісно іншою ідеологією, баченням інноваційного розвитку країни, проукраїнськими смисловими цінностями. Указаний процес потребує наукового підсилення та якісного прискорення. Для формування завдань сучасного публічного управління потрібні професіонали-науковці, які чітко усвідомлюють свою роль у розбудові держави та розуміють виклики, що стоять перед Україною.

Метою журналу є розвиток та реалізація дослідницького потенціалу в освітньому просторі через забезпечення якісної наукової комунікації, донесення наукових результатів до світової наукової спільноти та їх офіційне визнання.

Проблематика журналу: висвітлення результатів науково-дослідних робіт, результатів теоретичних і прикладних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Вісник НАДУ при Президентові України

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Стаття, яка подається до опублікування, проходить процедуру внутрішнього та зовнішнього рецензування. Автор представляє рецензії двох профільних за тематикою статті докторів наук з різних закладів (організацій чи установ). Підписи рецензентів повинні бути завірені печаткою відповідної установи. Внутрішнє рецензування здійснюється членами редакційної колегії видання на засадах «сліпого рецензування».

У разі негативного експертного висновку автору може бути повернуто статтю на доопра­цювання або відмовлено у публікації статті. У разі відмови у публікації статті автор може подати до редакції нову статтю не раніше, ніж за півроку. Основні причини відхилення статей: вузькість проблематики публікацій (локальність, що спричиняє обмеженість охоплення зацікавленої аудиторії); слабкий науково-теоретичний рівень і низька практична цінність статті; нерозгорнуті (неструктуровані) англомовні анотації (Abstract), недостатні для розуміння змісту статей.

Також всі статті проходять перевірку за допомогою антиплагіатної програми Unicheck. Автору може бути відмовлено у публікації статті в разі виявлення плагіату, підміни символів чи високого ступеня цитування (більше 60% тексту статті займає цитування).

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації